Specifika a výhody SICAV

Czech Republic: Akciová společnost s proměnným kapitálem by měla posílit zájem investorů

Jednu z novinek v českém právním řádu představuje od ledna 2014 i akciová společnost s proměnným kapitálem (z francouzského Societe d’Investissement A Capital Variable též známá jako SICAV). Hlavním cílem zavedení SICAV v českém právním řádu je přiblížit právní rámec kolektivního investování standardům běžným v zahraničí a zvýšit tak přitažlivost České republiky z pohledu investorů.

SICAV je akciovou společností s určitými specifiky, která vychází se zákona o investičních společnostech a investičních fondech. V ostatním se SICAV řídí obecnou úpravou akciové společnosti obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Jedná se o akciovou společnost s obligatorně monistickou strukturou vnitřních orgánů, která vydává dva druhy akcií, tzv. zakladatelské akcie a investiční akcie. Do obchodního rejstříku se jako tzv. zapisovaný základní kapitál zapisuje pouze částka vložená úpisem zakladatelských akcií. Upisování investičních akcií a jejich zpětný odkup tak nijak neovlivňuje výši zapisovaného základního kapitálu. Vydávání a odkupování investičních akcií také nepodléhá obecným principům a pravidlům uplatňovaným při zvyšování/snižování základního kapitálu. Tento proces tak nebude zatížen silnými administrativními požadavky, jak tomu bylo doposud u veškerých změn výše základního kapitálu akciových společností.

Jednou ze stěžejných charakteristik SICAV je rovněž možnost SICAV flexibilně vytvářet podfondy sledující odlišnou investiční strategii, což s sebou nese i tu výhodu, že podfondy nejsou omezeny požadavky na minimální kapitál (těm podléhá pouze SICAV jako celek) a tyto kapitálové požadavky se nezvyšují ani v souvislosti se zakládáním dalších nových podfondů. Jmění jednotlivých podfondů je účetně a majetkově oddělené. Z toho také vyplývá právní ochrana jednotlivých podfondů a jejich investorů, kdy dluhy podfondu vzniklé z jeho investiční činnosti bude možné hradit pouze z majetku tohoto podfondu.

Vedle výhod ovšem přináší SICAV také určitou nejistotu ohledně aplikace a výkladu jednotlivých ustanovení této nové právní úpravy. Až praxe tak ukáže, do jaké míry zcela nová úprava zvýší atraktivitu kolektivního investování v ČR.

Zdroj: zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat