Smluvní pokuta po 1. lednu 2014

Czech Republic: Nový občanský zákoník přinesl do úpravy smluvní pokuty řadu změn

Smluvní pokuta i nadále zůstává klíčovým nástrojem, který má přimět dlužníka k řádnému plnění smluvené povinnosti.

Nově není pro sjednání smluvní pokuty vyžadována písemná forma a ta tak může být ujednána i ústně. Přesto ústní ujednání smluvní pokuty nelze doporučit. Prokázání existence ústní dohody totiž může být velmi složité (popř. nemožné).

Při sjednávání smluvní pokuty je třeba dbát na to, aby byla dostatečně určitě vymezena povinnost, jejíž porušení je sankcionováno smluvní pokutou, a výše smluvní pokuty (popřípadě způsob jejího určení). Pokud by tomu tak nebylo, bylo by ujednání o smluvní pokutě neurčité a proto – podle terminologie nového občanského zákoníku – zdánlivé. To znamená, že by se k němu nepřihlíželo (jako by nebylo).

Dále je třeba mít na paměti, že nově nelze smluvní pokutou zajistit splnění povinností nájemce, které mu plynou z nájmu domu nebo bytu. Takové ujednání by bylo rovněž zdánlivé. Vzhledem k tomu, že se nájemní smlouvy uzavřené před 1. lednem 2014 řídí novým občanským zákoníkem, jsou zdánlivá taktéž ujednání o smluvní pokutě za porušení povinností nájemce, která jsou obsažena ve starších smlouvách.

Povinnost uhradit smluvní pokutu je založena na objektivním principu, tj. povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká samotným porušením povinnosti bez ohledu na zavinění a okolnosti, které k porušení povinnosti vedly. Zákonná úprava je nicméně v tomto ohledu dispozitivní a smluvní strany si tak mohou sjednat případy, kdy je povinnost uhradit smluvní pokutu vyloučena.

Zakotveno je moderační právo soudu. Soud může na návrh dlužníka snížit smluvní pokutu, která je nepřiměřeně vysoká s ohledem na hodnotu a význam zajišťované povinnosti, a to až do výše škody, která porušením povinnosti vznikla.

Povinnost hradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na to, zda v důsledku porušení povinnosti vznikla škoda. Na druhou stranu, je-li sjednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. I tato úprava je ovšem dispozitivní a strany si tak mohou dohodnout, že porušení povinnosti má za důsledek jak vznik povinnosti hradit škodu, tak i povinnosti hradit smluvní pokutu.

Mgr. Kryštof Kobeda, advokátní koncipient
„>

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat