Rozdělení zisku

Czech Republic: Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře a mezi společníky, jakož i zálohy na podíly na zisku mají svá pravidla

Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Pokud tak stanoví společenská smlouva, lze jej rozdělit i na jiné osoby než společníky.

O rozdělení zisku je možné rozhodnout na valné hromadě konané nejpozději do 6 měsíců ode dne, k němuž byla sestavena účetní závěrka, na jejímž základě má k rozdělení zisku dojít. Dle judikatury tento odstup (nikoli větší) ještě umožňuje reálnou představu o finanční situaci společnosti.

Zákon stanovuje pro rozdělení zisku několik omezení. Předně nesmí částka určená k rozdělení mezi společníky (akcionáře) překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do fondů.

Akciová společnost dále nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud je vlastní kapitál (nebo by po rozdělení byl) nižší než upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře.

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Podíl na zisku se nesmí vyplatit, pokud by si tím společnost přivodila úpadek.

Počínaje rokem 2014 může společnost vyplácet zálohy na podíly na zisku na základě mezitimní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, nerozděleného zisku z předchozích období snížený o ztráty z předchozích období a o povinné příděly do fondů. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. O výplatě zálohy na podíl na zisku rozhoduje statutární orgán.

Před výplatou podílu na zisku i zálohy na podíl na zisku by společnost měla posuzovat s ohledem na právní formu a daňovou rezidenci společníka, zda podíl na zisku (příp. záloha na něj) bude podléhat srážkové dani či bude od daně osvobozen.

Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat