První kroky v boji proti dvojí kvalitě potravinářských výrobků v EU

Evropská unie se začíná aktivně angažovat v problematice dvojí kvality potravinářských výrobků v různých členských státech. Komise přijala pokyny, které mají v tomto ohledu usnadnit výklad a aplikaci potravinářského práva a práva na ochranu spotřebitele.

Problematika dvojí kvality potravinářských výrobků v EU se stala v poslední době médii sledovaným tématem, které se dotýká značné části spotřebitelů v EU. Výrobky dvojí kvality se rozumí výrobky, které jsou uváděny na jednotný trh Evropské unie pod stejným označením a ve stejném balení v různých státech EU, avšak mají různé složení.

Dne 26. září 2017 Komise vydala soubor pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků. Účelem pokynů je na jedné straně napomoci vnitrostátním orgánům rozhodnout, zda společnost, která v různých členských státech prodává výrobky dvojí kvality, porušuje právní předpisy EU. Na straně druhé pokyny přináší jasný a praktický výklad pravidel, z kterého mohou vycházet jak samotní spotřebitelé, tak společnosti při tvorbě marketingových strategií svých výrobků. Pokyny zároveň obsahují návod, na základě kterého může každý posoudit, zda obchodní praktika výrobce potravinářských výrobků je nekalá či nikoliv.

Pokyny ze své podstaty nerozšiřují rozsah již existujících práv a povinností ve sféře bezpečnosti potravinářských výrobků, požadavků na jejich označování, ochrany spotřebitele či jiných relevantních právních oblastí.

Komise vyvíjí v oblasti dvojí kvality potravinářských výrobků činnost na několika frontách. Zahájila dialog s výrobci potravinářských výrobků a jejich sdruženími, kteří se zavázali vypracovat během podzimu kodex chování. Pracuje také na metodice, která má vést ke zdokonalení srovnávacích testů potravinářských výrobků, které jsou uváděny na trh v různých členských státech. Zároveň financuje studie za účelem shromažďování důkazů o dvojí kvalitě potravinářských výrobků a činnost zaměřenou na prosazování existujících pravidel.

Jak patrno, přijímaná opatření naznačují, že problematice dvojí kvality potravin bude věnována čím dál větší pozornost. Lze uzavřít, že Evropská unie stojí na počátku další možné regulace.

Zdroj: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat