Právnická osoba jako jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 se může stát členem voleného orgánu i právnická osoba

Nové soukromé právo přináší možnost, aby jednatelem, členem představenstva či členem dozorčí rady byla právnická osoba – například jiná společnost či družstvo.

Na zasedání dotčeného orgánu však samozřejmě nedochází právnická osoba. Důležitá otázka proto zní, kdo jedná za právnickou osobu po jejím zvolení do orgánu? Zákon předpokládá, že člen orgánu – právnická osoba zmocní k tomuto účelu jinou osobu. Takovým zmocněncem může být zjednodušeně řečeno kdokoliv, kdo by byl volitelný do předmětného orgánu jako fyzická osoba. Pokud není zmocněna žádná fyzická osoba, pak zvolenou právnickou osobu v orgánu zastupuje její statutární orgán.

Velmi diskutovaná je otázka porušení povinnost péče řádného hospodáře osobou zastupující zvolenou právnickou osobu, a to ve vztahu k náhradě újmy. Zákon stanoví, že zvolená právnická osoba a její zástupce nahradí způsobenou újmu společně a nerozdílně. To nevylučuje možnou odlišnou dohodu mezi těmito subjekty o náhradě újmy. Taková dohoda však nebude účinná vůči třetím osobám.

Problematická je ovšem skutečnost, že zvolená právnická osoba pravidelně dává pokyny zástupci, jak má za ní jednat jako člen orgánu. Zástupce je přitom povinen jednat s péčí řádného hospodáře a měl by proto takový pokyn podrobit objektivní kritice (a případně ho nerespektovat). Z uvedeného je zřejmé, že společná odpovědnost za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře naráží v praxi na obtíže.

Tomáš Volejník, Senior legal asistent

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat