Pravidla pro cestování pendlerů v době pandemie koronaviru

Hlavní motto České republiky v době jejího předsednictví EU na počátku roku 2009 znělo: „Evropa bez bariér“. Ty časy jsou ale dávno pryč. Krize způsobená koronavirem vedla k úspěšné reaktivaci desetiletí sbíraných zkušeností expertů Ministerstev vnitra a zahraničních věcí s tím, jak nejlépe uzavřít hranice.

Tentokrát samozřejmě z právně přípustného důvodu – aby se zabránilo šíření koronaviru. Na základě dvou usnesení vlády z 12. března 2020 (č. 198) a z 13. března 2020 (č. 203) byl prakticky zakázán vstup do České republiky cizincům, s výjimkou cizinců s povolením k pobytu v České republice a úzce vymezených výjimečných případů, zatímco vycestování cizinců bez povolení k pobytu v České republice, tzn. turistů, bylo nadále bez omezení. Současně byl vydán zákaz vycestování českých občanů a cizinců s povolením k pobytu v České republice.

Zákaz vycestování cizinců s povolením k pobytu však nemohl být prakticky ani právně udržitelný. Již 26. března 2020 proto byly ministrem vnitra stanoveny výjimky z pravidel pro vycestování a vstup do republiky a vznikl tak velmi dlouhý a složitý seznam výjimek a dílčích výjimek. Nově byla definována také pravidla pro přeshraniční zaměstnance, tzv. pendlery. Zjednodušeně řečeno, pendleři směli opustit Českou republiku na 21 dnů a po návratu byli povinni nastoupit do 14-denní karantény. Neexistovaly zde žádné výjimky, např. předložení aktuálního negativního testu na koronavirus za účelem zkrácení karantény. Existoval však celý seznam výjimek pro určitá odvětví – pracovníky v nemocnicích, v sociálních službách a v integrovaném záchranném systému, 14. dubna 2020 k nim přibyla ještě oblast kritické infrastruktury. Kromě toho fungovala na hranicích s Polskem, Slovenskem, Německem a Rakouskem některá odlišná pravidla.

S účinností od 14. dubna 2020 a s platností do odvolání, tzn. v závislosti na prodloužení výjimečného stavu, který je nyní vyhlášen do 30. dubna, a ještě před tím, než vůbec první cyklus pro pendlery mohl uběhnout, došlo ke sjednocení opatření pro všechny sousední státy na základě usnesení č. 387 z 6. dubna 2020.

Pro pendlery nyní platí princip dva týdny v cizině – dva týdny (v České republice) v karanténě, zjevně stále bez výjimky, tzn. bez možnosti zkrácení karantény na základě předložení aktuálního negativního výsledku testu. Výjimku tvoří zaměstnanci ve zdravotnictví, v sociální oblasti, v integrovaném záchranném systému a nyní také v oblasti kritické infrastruktury.

Na svých webových stránkách o tom mj. podrobně informují německé a rakouské velvyslanectví a Česko-německá obchodní a komora v Praze, ale pravidla jsou složitá a matoucí. Na těchto stránkách lze v němčině a v češtině nalézt formuláře, které musejí mít pendleři u sebe při vycestování a vstupu do země. Uvedené usnesení totiž nařizuje (jak je podrobněji vysvětleno ve shrnutí Ministerstva vnitra), že od 14. dubna 2020 smějí překračovat hranice pouze vybrané kategorie osob v intervalech, které jsou kratší než 14 dnů, a to výše uvedené osoby, které při překročení hranic kromě potvrzení, že se jedná o pendlery v oblasti zdravotnictví atd., musejí předložit také nótu zastupitelského úřadu země, do které jezdí za prací, tzn. Velvyslanectví Rakouska v Praze, pokud jedou do Rakouska, slovenského nebo německého velvyslanectví v Praze, pokud jedou na Slovensko nebo do Německa atd. Toto rozhodně není slučitelné s pokyny Evropské komise z března 2020 o zacházení s přeshraničními pendlery, jimž je třeba co nejvíce usnadnit volný pohyb za prací.

Pro všechny ostatní přeshraniční pendlery platí dle mínění Ministerstva vnitra nadále dva týdny v cizině – dva týdny v tuzemsku v karanténě, i když to jednoznačně nevyplývá z usnesení č. 387.

Podle tohoto usnesení je možné uskutečnit jednodenní služební cesty, cesty rodinných příslušníků, úředníků atd. z České republiky do zahraničí s návratem zpět tentýž den, avšak pouze ve výjimečných případech.

Je třeba upozornit na to, že všechny cesty z ciziny do České republiky se musí předem oznámit příslušnému zastoupení České republiky prostřednictvím formuláře, který je třeba vyplnit na internetu (viz odkaz níže). Příjezd se pak musí oznámit příslušnému zdravotnickému orgánu nebo okresní hygienické stanici. Pro německé tranzitní cestující např. z třetích zemí, např. ze Slovenska do Německa jsou zase nutné zvláštní procedury u německého velvyslanectví. Ostatní občané EU musejí požádat o speciální prohlášení u svých velvyslanectví.

Z cestování bez bariér v rámci EU v současné době zbylo málo nebo téměř nic – ovšem nejen na českých, ale také na německých, polských, slovenských, maďarských, tzn. prakticky na všech vnitřních hranicích EU ve střední Evropě. Dokud existuje latentní hrozba viru COVID-19, zůstane to tak i nadále, ačkoliv Evropská komise již na začátku března 2020 dala jasně najevo, že plošné uzavírání hranic považuje za neúčelné a nepřiměřené opatření, které je sice Schengenským kodexem předjímáno, ale v situaci, kdy se virus šíří před a za hranicí, není k zabránění jeho šíření vhodné. Evropská komise však zatím nemá v úmyslu proti členským zemím, které taková opatření zavedly, zahájit řízení o porušení smluv.

Odkazy na webové stránky:

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat