Pozitiva a negativa novely daňového řádu 2020

Co přinese novela daňového řádu? Zjednodušení kontrolních postupů, snížení úroků z prodlení, elektronickou komunikaci s finančním úřadem a další změny.

Novela daňového řádu připravená Ministerstvem financí ČR postoupila v Poslanecké sněmovně do 2. čtení. Vybíráme některé podstatné změny:

Usnadnění komunikace se správcem daně – finanční úřad online

Počítá se se zavedením portálu MOJE daně, který má být rozšířením stávající daňové informační schránky a měl by sloužit k aktivní komunikaci se správcem daně. Směřuje k podávání daňových přiznání s možností předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení, prostřednictvím online formulářů. Prostřednictvím portálu bude rovněž správce daně komunikovat s daňovými subjekty.

Mírnější sankce

Vítanou změnou pro daňové subjekty je plánované snížení úroku z prodlení o 6 % (ze současných 14 % p.a. plus repo sazba ČNB platná k prvnímu dni čtvrtletí na 8 % p.a. plus repo sazba ČNB platná k prvnímu dni čtvrtletí). S tím souvisí i snížení úroků z posečkané částky na polovinu.

Zrušení pětidenní „tolerance“ pro podání přiznání

Negativní změnou pro daňové poplatníky je zrušení toleranční lhůty pro podání daňového přiznání (možnost podat daňové přiznání či zaplatit daňovou povinnost s určitým zpožděním). Pokud je nyní daňové přiznání podáno později (toleruje se 5 pracovních dní) nebo je opožděně zaplacena daň (tolerují se 4 pracovní dny), daňový subjekt neplatí žádnou sankci. Toto tolerované zpoždění využívají např. daňové subjekty, které provádějí platby daňových povinností z účtů vedených v zahraničí, kdy převod hotovosti trvá delší dobu než u tuzemského převodu.

Změny ve lhůtách díky elektronickému podání

Pokud bude podáno daňové přiznání k daním z příjmů elektronicky, plánuje se prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Záloha na daňový odpočet DPH

Pozitivní má být rovněž změna týkající se nadměrných odpočtů na DPH, u kterých bude nově možnost částečného vracení. Novela počítá s povinností vyplatit z moci úřední tu část nadměrného odpočtu, která se neprověřuje. V návaznosti na zavedení záloh na daňové odpočty je v novele plánováno prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů. Je to proto, aby měl finanční úřad dostatek času na prověření. Pro daňové poplatníky je tato změna samozřejmě negativní. Oproti současnému stavu dojde k prodloužení vrácení odpočtu o 15 dnů.

Krátce ke změně konceptu zahájení daňové kontroly

K zahájení daňové kontroly by již neměla být vyžadována fyzická přítomnost daňového subjektu (osobní jednání), nově bude stačit doručit oznámení o zahájení daňové kontroly. Důvodem je snaha o zjednodušení procesu zahájení, který by měl přispět k zrychlení daňové kontroly.

Předpokládaná účinnost novely je 1. května, případně 1. června 2020.

Zdroj:
Sněmovní tisk 580/0 kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/dane-jednoduse-a-online-nebo-mirnejsi-sa-35996

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat