Osvobození příjmu získaného prodejem nemovitosti

Czech Republic: Dle § 4 odst. 1 zákona o daních příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, jestliže jsou splněny zákonem předepsané podmínky.

Dle § 4 odst. 1 zákona o daních příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, jestliže jsou splněny zákonem předepsané podmínky.

K určení, zda je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, je nutné dodržet časový test, závisející na skutečnosti, zda prodávající v dané nemovitosti měl bydliště či nikoliv.

Od daně je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. V případě, že zde měl prodávající bydliště po dobu kratší 2 let bezprostředně před prodejem, je takový příjem osvobozen, pokud jsou získané finanční prostředky použity na uspokojení bytové potřeby. Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, může být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen, pokud přesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva a jeho prodejem dobu 5 let.

V souvislosti s výše uvedenými podmínkami si dovolujeme zmínit rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2015, sp. Zn. 45 Af 31/2013, v němž nesplnění podmínky pro osvobození od daně z příjmu získaného prodejem nemovitosti (prodávající získané prostředky nepoužil v zákonné lhůtě na uspokojení bytové potřeby) vedlo ke sporu, zda daňová povinnost vzniká za zdaňovací období, ve kterém došlo k získání příjmu nebo za zdaňovací období, kdy marně uplynula lhůta stanovená ke splnění podmínky pro osvobození. Podle krajského soudu daňová povinnost k dani z příjmů v takovém případě vzniká za zdaňovací období, ve kterém došlo k získání příjmu (výnosu z prodeje nemovitosti). To znamená ve většině případů nutnost podání dodatečného daňového přiznání, doplacení daně a penále.

Příjem z prodeje nemovitosti, který nesplňuje podmínky pro osvobození, podléhá dani z příjmů jako takzvaný ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Závěrem ještě dodáváme, že od roku 2015 je platná novela zákona o daních z příjmu, na základě níž poplatník daně z příjmů fyzických osob, který obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než 5 mil Kč, je povinen oznámit správci daně (finančnímu úřadu) tuto skutečnost do konce lhůty pro prodání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel (§ 38v zákon o daních z příjmů). Tato povinnost se však nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje nemovitosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) zákona o daních z příjmů.

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Rozsudek KS sp.zn.45 Af 31/2013, www.financnisprava.cz

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat