Odměňování jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad

Czech Republic: Nový zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, přináší zásadní změny v úpravě odměňování členů volených orgánů obchodních korporací.

Má-li být funkce jednatele, člena představenstva či dozorčí rady vykonávána za úplatu, je nutné podle názoru většiny odborníků uzavřít smlouvu o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu, schvaluje ji valná hromada a musí obsahovat zákonem vymezené údaje o odměňování. Konkrétně je třeba uvést:

(i) všechny složky odměny včetně věcného plnění (automobil, byt, notebook, mobil apod.) a příspěvků na budoucí zajištění (např. úhrady do systému penzijního připojištění),

(ii) výši odměny nebo způsob jejího výpočtu, který musí být stanoven dostatečně určitě, a její podobu, přičemž lze některé složky odměny vázat na výsledek hospodaření,

(iii) pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku (nově může být podíl na zisku rozdělen mezi jiné osoby než společníky, pouze pokud to společenská smlouva či stanovy výslovně připouští) a

(iv) odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů.

V případě, že je smlouva o výkonu funkce sjednána v rozporu se zákonnými pravidly, platí, že je výkon funkce bezplatný. Výjimkou je případ, kdy není odměňování či smlouva o výkonu sjednána v souladu se zákonnými požadavky a důvody leží na straně společnosti. Tehdy má člen voleného orgánu nárok na odměnu obvyklou.

Jiné plnění než odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce lze poskytnout, jen stanoví-li tak právní předpis či vnitřní předpis schválený valnou hromadou nebo se souhlasem valné hromady a příp. dozorčí rady, pokud byla ustavena. Pokud by takové plnění bylo členu voleného orgánu poskytnuto v jiných případech, je povinen jej obchodní korporaci vydat dle zásad bezdůvodného obohacení.

Pokud je člen voleného orgánu zároveň zaměstnanec, lze mu poskytnout mzdu či jiné plnění pouze na základě souhlasu valné hromady a příp. dozorčí rady, byla-li ustavena. To platí i pro případ, že zaměstnancem společnosti je osoba blízká členovi voleného orgánu (např. jeho manželka nebo dcera). Sporné jsou ovšem důsledky absence souhlasu valné hromady. Závěr o bezplatném výkonu pracovněprávního vztahu totiž koliduje s pracovněprávní ochranou zaměstnanců.

Pro jednatele, členy představenstev a dozorčích rad zvolené do 31. 12. 2013 platí, že je třeba upravit (znovu uzavřít) jejich smlouvy o výkonu funkce tak, aby odměňování odpovídalo zákonným požadavkům, tj. zejména povinné struktuře odměňování. Nebude-li tato povinnost splněna, lze se domnívat, že členové volených orgánů od 2. 7. 2014 vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Zároveň doporučujeme schválit mzdu či jiné plnění, na které plyne nárok členu statutárního či kontrolního orgánu, který je zároveň zaměstnancem, či osobě jemu blízké.

Mgr. Lola Laštovičková, advokátní koncipientka

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat