Nový zákon o registru smluv

Czech Republic: Pomůže povinné uveřejňování smluv, faktur a objednávek k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky?

Dne 1. července 2016 vstoupí v účinnost zákon o zveřejňování smluv, jehož účelem je rozšíření okruhu osob a institucí, které se prostřednictvím povinného uveřejňování písemně uzavíraných smluv, faktur a objednávek, jejichž stranou bude některý z povinných subjektů, budou moci podílet na veřejné, byť pouze neformální, kontrole odpovědného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky.

Dle zákona mají mít stát, územní samosprávné celky, státní příspěvkové organizace, jakož i některé další organizace a právnické osoby, v nichž má přímou či nepřímou většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek, povinnost zveřejnit v zákonem stanovené lhůtě v centrálním internetovém registru Ministerstva vnitra soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž jsou stranou.

Zákon také předpokládá, že rok od účinnosti zákona vstoupí v platnost pravidlo, dle kterého nebudou smlouvy nezveřejněné v registru smluv, ačkoliv se na ně povinnost uveřejnění v tomto registru vztahuje, účinné.

V zákoně je ovšem uvedena i řada výjimek z povinnosti uveřejnění. Takovou výjimkou jsou například smlouvy, u nichž výše hodnoty jejich předmětu není vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Obdobnou povinnost uveřejňování smluv v centrálním registru smluv mají v sousední Slovenské republice již od roku 2011. Dle dostupných informací klesl v důsledku této právní úpravy počet výběrových řízení s jedním účastníkem o polovinu a zároveň došlo i k významným úsporám ve veřejných rozpočtech. Až čas však ukáže, jaký efekt bude mít zákon o zveřejňování smluv v České republice.

Zdroj: zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat