Nové zdanění investičních fondů

Czech Republic: Uzavřené fondy jsou od 1. ledna 2015 zdaňovány 19 %

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2015 mění výši zdanění investičních fondů (dále IF) podle druhu fondu. Legislativa platná do konce roku 2013 umožňovala všem IF danit své příjmy 5 %. Nově došlo k rozdělení fondů na základní investiční fondy (§ 17b zákona o daních z příjmů), které budou moci nadále danit své příjmy 5 %, a ostatní investiční fondy, jež budou mít zdanění stejné jako běžní poplatníci daně z příjmů právnických osob, tedy 19 %. Základním IF se rozumí (i) fond, jehož akcie jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu; (ii) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (účetně i majetkově oddělená část jmění s vlastní investiční strategií), je-li tato společnost fondem kolektivního investování; (iii) otevřené podílové fondy a (iv) investiční fondy investující z více než 90 % hodnoty majetku do akcií a dluhopisů. Ostatní tuzemské IF a vybrané zahraniční IF mohou za podmínek vyjmenovaných v zákoně (při dodržení investičních omezení) také uplatnit sníženou sazbu daně (písm. d, e). Daňové znevýhodnění v podobě 19 % zdanění dolehne na cca 76 účelově založených fondů spravujících více než 50 mld. Kč, které jsou vždy uzavřenými fondy kvalifikovaných investorů a jejichž činnost se může překrývat s běžnou podnikatelskou činností (developerské projekty, solární elektrárny či vkládání nemovitostí do fondu, které jsou běžně pronajímány). Avšak i fond s investiční strategií investování do nemovitostí, komodit a dalších speciálních investic může být definován jako základní investiční fond, pokud zvolí formu otevřeného podílového fondu (není limitován počet ani doba vydávaných podílových listů a podílník má právo na zpětný prodej podílového listu). Základním IF může být také svěřenský fond, pokud splňuje podmínky vyjmenované v zákoně. Beze změny zůstává nulové zdanění u fondů penzijních společností.

Zdroj: Novela zákona o dani z příjmu č. 267/2014 Sb., Důvodová zpráva

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat