Nová úprava náhrady škody

Czech Republic: Nový občanský zákoník přinesl řadu změn

Úprava náhrady škody v novém občanském zákoníku (NOZ) se zásadně liší od dosavadní úpravy. Níže představujeme nejvýznamnější změny.

Liší se již samotné vymezení škody. Nová úprava hovoří o újmě, kam spadá majetková újma (škoda) i nemajetková újma (např. poškození dobré pověsti). Nemajetková újma se ovšem hradí pouze tehdy, je-li tak výslovně ujednáno nebo stanoví-li tak pro daný případ zákon. Širší je také vymezení majetkové újmy (škody). Tou je nově újma na jmění, tj. nejen úbytek aktiv, jak tomu bylo doposud, ale také přebytek pasiv. Úprava dle NOZ tak umožňuje poškozenému u škůdce uplatnit škodu již v podobě vzniklého dluhu.

Předpokladem vzniku povinnosti nahradit škodu je i nadále protiprávní jednání. Nově budeme však vždy nejprve zkoumat, jaká povinnost byla protiprávním jednáním škůdce porušena. NOZ opouští pojetí jednotného civilního deliktu a rozlišuje mezi porušením dobrých mravů, porušením zákona a porušením smluvní povinnosti.

Jiné důsledky pak bude mít porušení zákonné povinnosti, u kterého se vyžaduje prokázání zavinění škůdce (přičemž se presumuje zavinění škůdce z nedbalosti), a jiné porušení smluvní povinnosti, která je založena na principu objektivní odpovědnosti (tj. odpovědnosti bez ohledu na zavinění). NOZ vychází z předpokladu, že smlouva je užším vztahem mezi smluvními stranami, jenž vznikl na základě jejich svobodné vůle a má proto pro smluvní strany zásadní důsledky. Úprava porušení smluvní povinnosti tím navazuje na úpravu obsaženou v obchodním zákoníku a je ve výsledku přísnější.

NOZ dále zavádí širší možnost smluvního omezení nebo vzdání se práva na náhradu újmy.

NOZ rovněž nově stanoví, že škoda se primárně hradí uvedením do předešlého stavu. Pouze není-li to dobře možné anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Co je a co není dobře možné, bude třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétnímu případu.

Na rozdíl od původní úpravy se však výslovně zavádí pravidlo, že pro určení náhrady škody se vychází z ceny obvyklé v době poškození a zohledňují se náklady, které poškozený musí k obnově věci celkově vynaložit.

Mgr. Lukáš Havel, spolupracující advokát
„>

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat