Nová pravidla zadávání veřejných zakázek

Czech Republic: Úprava nabývá účinnosti dne 1. října a dopadne i na zahájená řízení

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) počítá s tím, že zadávací řízení zahájená před 1. říjnem budou dokončena podle stávajících pravidel zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Stejně tak případný přezkum zadávacích řízení zahájených před tímto datem bude prováděn v souladu s pravidly současného zákona. Nově zahájená řízení však již bude nutno podrobit ZZVZ. Jedinou výjimku představují veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy uzavřené podle současného ZVZ. Tato řízení budou vedena podle ZVZ bez ohledu na to, zda byla zahájena před 1. říjnem nebo po něm.

ZZVZ staví na rozdíl od ZVZ na principu větší volnosti při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelům se tak dostává do rukou nástroj, který jim umožní více ovlivnit průběh zadávacího řízení, a tím také jeho výsledek. Rozsáhlých změn doznal zejména proces prokazování způsobilosti uchazečů o veřejnou zakázku. Vlastní hodnocení nabídek (v užším slova smyslu) naopak výrazných změn nezaznamenalo.

Na určitou míru volnosti je však úzce navázána zvýšená odpovědnost zadavatelů. ZZVZ předpokládá, že zadavatel bude již v námitkovém řízení řádně odůvodňovat svá sporná rozhodnutí. V případě, že tomu tak nebude, vrátí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedostatečně odůvodněné rozhodnutí zpět k dopracování, aniž by se přitom zabýval materiální stránkou věci. Zadávací řízení tak bude zablokováno přinejmenším do doby, kdy zadavatel své rozhodnutí řádně odůvodní.

Změny týkající se procesu prokazování způsobilosti mají vliv také na zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). Uchazeči o veřejné zakázky by si tak měli ověřit, zda jejich zápis v SKD bude aktuální také po prvním říjnu. Pokud nikoliv, musí svůj zápis aktualizovat, a to nejpozději do konce tohoto roku, jinak budou z SKD vymazáni.

Zdroj: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat