Nabytí nemovitosti od nevlastníka?

Czech Republic: Materiální publicita katastru nemovitostí od 1. ledna 2015

Nový občanský zákoník posílil zásadu materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí. Nově je tak zakotvena domněnka správnosti zápisů v katastru nemovitostí a tím je posíleno postavení nabyvatelů nemovitostí. Účinnost těchto ustanovení však byla o rok odložena (do 1. ledna 2015). Vlastníkům nemovitostí tak byl dán prostor pro uvedení zápisů v katastru do souladu se skutečným stavem. Co posílení zásady materiální publicity přináší?

Nový občanský zákoník posiluje ochranu dobré víry v pravdivost a úplnost zápisů v katastru nemovitostí. Má se za to, že právo zapsané do katastru nemovitostí bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Jedná se však o vyvratitelnou domněnku a osoba dotčená takovým zápisem se může domáhat odstranění nesouladu.

V případě, že zapsaný stav není v souladu se stavem skutečným, posiluje úprava postavení osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. V takovém případě by se tato osoba měla stát vlastníkem nemovitosti, i když převodce vlastníkem nebyl, ačkoliv byl jako vlastník v katastru zapsán. Nový občanský zákoník tak chrání pouze úplatné převody nemovitostí. Na případy, kdy nemovitost bude převáděna bezúplatně, se tato úprava nevztahuje. Otázkou také je, jak široce bude dobrá víra nabyvatele pojímána soudy.

Proti neoprávněným zápisům dává nový občanský zákoník dotčeným osobám prostředky obrany. Avšak možnost napadání zápisů v katastru nemovitostí je omezena, zejména časově. Aby obrana byla účinná vůči každému, musí se dotčená osoba domáhat výmazu takového zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděla.

Nová právní úprava tak klade větší nároky na vlastníky nemovitostí a další oprávněné, které tak nutí zapsaný stav pravidelně kontrolovat. Otázkou však zůstává, jak se k výkladu ustanovení posilujících materiální publicitu katastru nemovitostí postaví soudy a zda tato právní úprava skutečně prolomí nepromlčitelnost vlastnického práva.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat