Liberační balíček ke zmírnění ekonomických následků pandemie koronaviru

Stát v souvislosti se šířením nákazy koronavirem poskytne daňové úlevy, které by měly podnikatelům pomoci vyrovnat se s výpadkem příjmů.

V aktuálním Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo uveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a nový pokyn GFŘ D – 44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Mediálním proklamacím o vstřícných krocích vůči podnikatelům se tak dostalo oficiální podoby. Jaké jsou ty nejzásadnější?

Daňové subjekty, které nepodléhají povinnému auditu, nebo za ně nepodává daňové přiznání daňový poradce, nejvíce ocení, že se promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně a úrok z prodlení, a to za podmínky, že dojde k podání přiznání, resp. zaplacení daně, nejpozději dne 1. 7. 2020.

Ti, kdo měli v plánu podat daňové přiznání do 1. 4. 2020, tak v současné době nemusejí narychlo shánět daňového poradce, aby si odložili platbu daně. Lhůt pro vrácení přeplatků na dani se rozhodnutí ministryně financí samozřejmě nijak nedotkne.

Pokud daňový subjekt daný termín nestihne, ztrácí nárok na prominutí a příslušná sankce mu bude vyměřena v plné výši. Daňové subjekty, které této možnosti chtějí využít, by tedy měly mít na paměti, že za den platby se považuje až den, kdy byla daň připsána na účet správce daně. V tomto případě se obvyklá tolerance pěti pracovních dnů nepoužije. Prominutí jsou na sobě nezávislá, nezaplacením daně tedy nezaniká nárok na prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně.

Dalším vstřícným krokem je prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení v řádném termínu, které daňový subjekt podal dříve, než jej k tomu vyzval správce daně. Tato pokuta je zákonem stanovena na 1.000 Kč a v případě prvního porušení v kalendářním roce se neukládá. Prominutí je omezeno na období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Daňové subjekty by si po zbytek kalendářního roku měly být vědomy, že odpuštění pokuty za první opožděné podání kontrolního hlášení si mohou vyčerpat i v období, kdy se pokuty budou promíjet. Stejně nelze doporučit přílišné otálení s podáním kontrolního hlášení. Jakmile je doručena výzva k jeho podání, prominutí pokuty dle rozhodnutí ministryně financí již možné není.

Pokyn D – 44 doplňuje do příslušných pokynů jako ospravedlnitelný důvod k prominutí úroků z prodlení, úroků z posečkané částky a pokut za nepodání kontrolního hlášení mimořádná opatření související se šířením koronaviru. Prokáže-li daňový subjekt dostatečně věrohodným způsobem, že jeho prodlení je důsledkem působení mimořádných opatření, budou mu úrok nebo pokuta prominuty v plné výši. Pokyn je ve vztahu k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení limitován na období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Pokynu D – 44 by mohli využít zejména plátci DPH, kteří v důsledku uzavření svých provozoven nebudou mít dostatek finančních prostředků k platbě daně.

Ve druhé vlně daňových úlev byly prominuty všem poplatníkům červnové zálohy daně z příjmů, které tak nebudou muset hradit. Vzhledem k tomu, že pokles výkonu ekonomiky je téměř jistý, poplatníci by měli požádat o snížení záloh na daň z příjmů. Dalším opatřením z druhé vlny je plošné prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a souvisejícího úroku z prodlení. Poplatníkům s povinností podat přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 bude umožněno bez sankcí podat daňové přiznání a uhradit zálohu na daň až do 31. 8. 2020. Obdobně jako ve výše uvedených případech lze jen doporučit dodržení tohoto termínu.

Navzdory tomu, že ministryně financí dlouhodobě odmítala posunutí 3. a 4. fáze EET, přišlo Ministerstvo financí s pozastavením povinnosti elektronicky evidovat tržby pro všechny fáze EET, a to po dobu nouzového stavu a ještě po tři měsíce následující po jeho ukončení.

Tato opatření jsou určitě vítaná. Hlavním zdrojem finanční zátěže pro osoby samostatně výdělečně činné je ale platba odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Vláda již schválila návrh zákona, kterým se OSVČ na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby na důchodové a zdravotní pojištění. OSVČ tedy budou po tuto dobu platit zálohy ve výši rozdílu mezi jejich obvyklou zálohou a minimální zálohou. Nejedná se o plošné prominutí záloh. Pokud norma ve stavu legislativní nouze projde Parlamentem, bude účinná již od března.

Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet. Nová opatření jsou vydávána takřka denně a lze očekávat další kroky k podpoře ekonomiky a podnikatelů.

Zdroj:
Finanční zpravodaj č. 4/2020

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat