Jak svolat valnou hromadu společností s ručením omezeným a akciových společností

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 došlo ke změně úpravy svolávání valné hromady

Zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, klade nové požadavky na obsah pozvánky na valnou hromadu společností s ručením omezeným a akciových společností, v případě akciových společností i na formu jejího uveřejnění.

Společnost s ručením omezeným svolává valnou hromadu písemnou pozvánkou, která musí být společníkům doručena alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Společenská smlouva může stanovit jiný způsob svolání valné hromady (např. e-mailem) či upravit lhůty (např. určit, že je dostačující, pokud je ve stanovené lhůtě pozvánka odeslána). V pozvánce musí být uveden termín, místo konání a pořad (program) valné hromady. Nově je nezbytné, aby byl u každého bodu programu uveden i návrh usnesení valné hromady. V případě, že společenská smlouva předvídá hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, je třeba v pozvánce uvést též podmínky takového hlasování.

Ač není zákon v tomto směru zcela jednoznačný, kloníme se k názoru, že i když má společnost s ručením omezeným zřízeny internetové stránky, nemusí na nich uveřejňovat pozvánku na valnou hromadu.

Společníci se mohou práva na včasné a řádné svolání valné hromady vzdát.

Akciová společnost je povinna uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách (pozvánka tam musí být přístupná až do okamžiku konání valné hromady) a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v příslušné evidenci, a to nejméně 30 dnů předem. Zaslání pozvánky na adresu akcionářů lze ve stanovách nahradit jiným způsobem.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti musí kromě firmy a sídla společnosti, místa, data a hodiny konání, pořadu, rozhodného dne k účasti (pokud byl určen) nově obsahovat zejména:

  1. (i)u každého bodu pořadu valné hromady návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění nebo (není-li u konkrétního bodu počítánopřijetím usnesení) vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti a

  2. (ii)mají-li být voleny orgány společnosti, uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu společnosti.

Bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady se valná hromada akciové společnosti může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři a určí-li tak stanovy.

Pokud by akciová společnost nedodržela povinnost uveřejňovat na internetových stránkách pozvánku na valnou hromadu, může jí být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč; rizikem je i napadení přijatých usnesení valné hromady u soudu s cílem dosáhnout prohlášení za neplatné. 

Mgr. Lola Laštovičková, advokátní koncipientka

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat