Design obchodu jako ochranná známka

Czech Republic: Rozsudek Soudního dvora umožnil zápis vzhledu obchodu jako trojrozměrné ochranné známky v rámci členských států EU

Americké společnosti Apple Inc., vlajkové lodi na trhu s hardware a software, se podařilo v listopadu 2010 dosáhnout v USA zápisu trojrozměrné ochranné známky tvořené znázorněním jejích reprezentačních prodejen („flagship stores“). Flagship stores, uvnitř kterých se předvádějí výrobky formou seminářů, mají totiž podle společnosti „jedinečný design a zařízení maloobchodní prodejny“, které spočívá také v barevném odlišení.

Společnost následně přikročila k mezinárodnímu rozříšení ochrany, přičemž využila možností Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek. Německý Úřad pro patenty a ochranné známky ovšem rozšíření ochrany na německém území zamítl.

Společnost Apple Inc. proti zmíněnému rozhodnutí neváhala podat žalobu ke Spolkovému soudu pro duševní vlastnictví (Bundespatentgericht). Ten měl za to, že spor řeší zásadní otázku známkového práva, a proto se obrátil na Soudní dvůr se čtyřmi předběžnými otázkami.

Třetí senát Soudního dvora nakonec dne 10. července 2014 rozhodl, že „(…) znázornění zařízení prostor určených k prodeji výrobků prostou kresbou, bez udání velikosti a velikostních poměrů, může být zapsáno jako ochranná známka pro služby, které v sobě zahrnují plnění, jež se týkají těchto výrobků, ale nejsou nedílnou součástí jejich prodeje, za podmínky, že je způsobilé odlišit služby přihlašovatele ochranné známky od služeb jiných podniků a nebrání-li jeho zápisu žádný z důvodů pro zamítnutí uvedených ve směrnici [myšlena směrnice 2008/95/ES; pozn. aut.]“. Každý takový případ pak musí být posuzován právními předpisy členských států o ochranných známkách in concreto.

Zdroj: Rozsudek – 10/07/2014 – Apple (Věc C-421/13); dostupné online: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243968 [citováno dne 15.07.2014]

Ing. Eliška Fučíková, Marketing Coordinator

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat