Co s rezervním fondem?

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 nemají společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti povinnost vytvářet rezervní fond.

Od 1. ledna 2014 zákon o obchodních korporacích neukládá (krom zvláštních případů) společnostem s ručením omezeným ani akciovým společnostem povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku. Tyto společnosti tak mohou vytvářet nebo doplňovat zvláštní rezervní fond podle svého uvážení. Výjimka platí, pokud společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie; v takovém případě rezervní fond vytvořit musí.

Pravidla pro tvorbu a užití rezervního fondu byla upravována do 31. prosince 2013 obchodním zákoníkem, ale současně také společenskou smlouvou (resp. stanovami) společnosti. Pokud společenská smlouva (stanovy) obsahují ustanovení o tvorbě a doplňování rezervního fondu, je společnost i nadále povinna postupovat podle těchto listin a rezervní fond vytvářet.

Pokud by společnost, která vznikla do 31. prosince 2013, chtěla dosud vytvořený zákonný rezervní fond rozpustit (po zvážení, zda toto rozpuštění nebude mít zásadní vliv na výši vlastního kapitálu společnosti) a současně ho dále nevytvářet, musí se podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt in) a dále změnit společenskou smlouvu, resp. stanovy a vyloučit z nich ustanovení o tvorbě zákonného rezervního fondu.

Po provedení výše uvedeného lze zákonný rezervní fond (v účetnictví zůstatek účtu 421 – Zákonný rezervní fond) rozpustit na základě rozhodnutí valné hromady společnosti při schvalování účetní závěrky, například převodem na účet nerozděleného zisku minulých let, na úhradu neuhrazených ztrát minulých let nebo výplatou prostředků z vlastních zdrojů společníkům, resp. akcionářům. Výplata prostředků z vlastních zdrojů je nicméně zakázána, pokud společnost vykazuje neuhrazenou ztrátu z minulých let nebo pokud by si tím přivodila úpadek.

Od 1. ledna 2014 je současně účinná novela prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví, kde dochází ke změně definice položky „A.III.“ v rozvaze, a to na „Fondy ze zisku“ Tato položka obsahuje fondy vytvářené zejména podle zákona o obchodních korporacích, stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku.

Michaela Tamoková, Tax & Accounting Senior Consultant

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat