Centrální evidence účtů – účinná ochrana a tvrdý dozor?

Czech Republic: Centrální evidence bankovních účtů usnadní odhalování trestné činnosti a sníží riziko úniku citlivých informací

Dne 6. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů („ZCEU“), jehož přijetí bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Po vzoru jiných členských států EU, např. Francie, Itálie či Německa, byl tímto zákonem zaveden další kontrolní mechanismus, jehož cílem je usnadnit odhalování trestné činnosti, včetně korupce, a stíhání jejích pachatelů.

Účinností ZCEU došlo ke zřízení Centrální evidence účtů, tj. registru všech bankovních (tuzemských i zahraničních) účtů fyzických i právnických osob. Centrální evidence účtů umožní orgánům činným v trestním řízení, daňovým správcům, zpravodajské službě a dalším oprávněným žadatelům získat na základě jednoho dotazu informace o existenci všech bankovních účtů podezřelého subjektu, a to do 24 hodin. Odpadne tak dny až týdny trvající plošné dotazování desítek institucí, a tím se podstatně zkrátí celková doba, potřebná pro získání nezbytných informací, což napomůže státu včas zasáhnout a znemožnit odčerpání výnosů z trestné činnosti z bankovního účtu pachatele.

Správcem Centrální evidence účtů je Česká národní banka (ČNB), které budou muset úvěrové instituce, jimiž jsou dle ZOEU veškeré banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, dodávat denně aktualizované informace o účtech veškerých svých klientů bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické či právnické osoby. Dle ZOEU musí úvěrové instituce dodávat i informace o účtech vedených pro uspořádání bez právní osobnosti, jimiž jsou například svěřenské fondy. Jedná se především o údaje, které umožní identifikaci vlastníka účtu. Mezi evidovanými údaji však nejsou informace o pohybech a zůstatcích na bankovních účtech. Informace budou v Centrální evidenci uchovávány po dobu 10 let od zrušení příslušného účtu.

Dohled nad plněním povinností vykonává ČNB, která je alespoň jednou ročně povinna uveřejnit na svých internetových stránkách zprávu o využití centrální evidence účtů. Za porušení oznamovací povinností stanoví ZOEU pro úvěrové instituce citelné sankce. V případě, že úvěrová instituce povinná k předání údajů nesplní své informační povinnosti, může jí být uložena pokuta do výše 10 milionů Kč.

Zahájení zápisu účtů do evidence zveřejní ČNB na své úřední desce. Ke zprovoznění registru by mělo dojít pravděpodobně v polovině roku 2018. Jaká bude skutečná účinnost a přínos zavedení tohoto kontrolního mechanismu, ukáže však až čas.

Zdroj: zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat