Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti ve světle novely zákoníku práce 2023

Na konci ledna 2023 MPSV zveřejnilo revidované znění novely zákoníku práce po vypořádání připomínek. Novela zákoníku práce by měla v letošním roce přinést řadu změn, které se projeví mimo jiné v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti.

Novela zákoníku práce bude klást na zaměstnavatele nové požadavky v oblasti umožnění flexibilnějších podmínek výkonu práce. Změny lze očekávat například v oblasti výkonu práce na dálku, ale také v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti. Tento článek přináší shrnutí vybraných institutů, které novela zákoníku práce v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti přináší.

Zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let mají již nyní právo žádat po zaměstnavateli kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Novela stejně jako stávající znění zákoníku práce požaduje, aby zaměstnavatel takové žádosti zaměstnance vyhověl vždy, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Oproti stávajícímu znění zákoníku práce však bude novela požadovat, aby zaměstnavatel případné zamítnutí žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby písemně odůvodnil. Zaměstnavatel bude tedy nově povinen zaměstnanci písemně specifikovat, z jakých důvodů jeho žádost zamítl. Novela zákoníku práce také zavádí institut obnovení nebo částečného obnovení rozsahu původní týdenní pracovní doby zaměstnance, který dříve zaměstnavatele požádal o její úpravu právě v souvislosti s péči o dítě. Nyní bude zaměstnanec, jehož žádosti o úpravu pracovní doby bylo zaměstnavatelem vyhověno, oprávněn požádat o obnovení nebo částečné obnovení pracovní doby. Zaměstnavatel bude povinen písemně odůvodnit případné zamítnutí takové žádosti zaměstnance.

Novela rovněž předpokládá zavedení oprávnění zaměstnanců pečujících o děti mladší 9 let požádat zaměstnavatele o výkon práce na dálku. Jedná se o nový institut, který ve stávajícím zákoníku práce není upraven. Novela však nestanovuje zaměstnavateli povinnost takové žádosti vyhovět. Bude tedy na uvážení zaměstnavatele, zda žádosti zaměstnance o výkon práce na dálku vyhoví či nikoliv. Zaměstnavatel však bude stejně jako v případech popsaných výše povinen případné zamítnutí žádosti písemně odůvodnit.

Lze shrnout, že v roce 2023 můžeme očekávat významné změny v oblasti pracovního práva. Na finální podobu novely zákoníku práce bude však třeba ještě počkat, a to i přesto, že předpokládaná účinnost většiny ustanovení novely zákoníku práce má nastat již v polovině roku 2023.

Zdroj:
https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCJ7DN4N6/

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat