Zásadné zmeny v zodpovednosti štatutára dlžníka od 1. Januára 2018

Pozor, ak majetok spoločnosti klesne pod 6.500 EUR. Od 1. Januára 2018 dôjde k zásadným zmenám v povinnosti dlžníka podať návrh na konkurz.

Povinná osoba, napríklad konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), bude po novom zodpovedať za škodu spôsobenú veriteľom s.r.o. porušením povinnosti nepodaním včasného návrhu na konkurz nie do výšky 12.500 EUR ako to platí teraz, ale neobmedzene. Už teraz platí podľa zákona fikcia, že návrh na konkurz je potrebné podať do 30 dní odkedy sa dlžník pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predĺžení. Po novom bude naviac platiť, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas:

• ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený či bol z takéhoto dôvodu zrušený, t.j. v spoločnosti je majetok za menej ako 6.500 EUR, alebo
• ak exekúcia vedená voči dlžníkovi bola pre nedostatok majetku ukončená.

Zároveň bude platiť, že v prípade nepodania návrhu na konkurz dlžníka včas vznikne veriteľovi škoda v rozsahu, v akom pohľadávka nebola v konkurze uspokojená!

Zodpovednosti sa v tomto prípade povinná osoba vie za určitých okolností zbaviť, ale musí byť aktívna a konať.

V praxi to teda znamená, že od 1. januára, ak právnická osoba – dlžník svoj dlh neuhradí a exekučné konanie bude neúspešné, lebo dlžník nemá majetok, môže túto pohľadávku veriteľ vymáhať od štatutára, či likvidátora právnickej osoby. Zároveň bude tiež platiť, že ak právnická osoba – dlžník prostredníctvom svojho štatutára aj podá návrh na konkurz, ale v spoločnosti nebude majetok za viac ako 6.500 EUR, tak veriteľ môže opäť vymáhať pohľadávku priamo od štatutára.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.