Systém bonus a malus a ďalšie zmeny v slovenskom poisťovníctve

Slovensko: Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 3. februára 2015 nový zákon o poisťovníctve.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 3. februára 2015 nový zákon o poisťovníctve prinášajúci nasledujúce zmeny významné tak pre poisťovateľov ako aj poistených.

Zákon v súlade s platnou európskou legislatívou zavádza nový ekonomický režim solventnosti platný pre poisťovne a zaisťovne, ktorého cieľom je zabezpečiť zvýšenú ochranu poistených a oprávnených osôb, hlbšiu integráciu poistného trhu Európskej únie a lepšie rozdelenie kapitálových zdrojov. A to prostredníctvom trojpilierového systému pozostávajúceho z prvého piliera obsahujúceho (i) kapitálovú požiadavku na solventnosť, predstavujúcu úroveň kapitálu, ktorá umožňuje poisťovni absorbovať neočakávané straty, a (ii) minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť zodpovedajúcu takej úrovni kapitálu, pod ktorý by výška finančných zdrojov poisťovne, či zaisťovne nemala klesnúť; druhého piliera tvoreného systémom správy a riadenia; a tretieho piliera postaveného na vykazovaní pre účely dohľadu a zverejňovaní informácií.

Zákon taktiež novelizuje ustanovenia Občianskeho zákonníka zakotvením povinností poisťovateľa k poskytovaniu predzmluvných informácií klientom a to najmä o obsahu všetkých poistných plnení a všetkých nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy, poistnej dobe, spôsobe zániku poistnej zmluvy, spôsobe platenia poistného a doba platenia poistného a podobne.

V ďalšom zákon o poisťovníctve novelou zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zavádza povinnosť poisťovní uplatňovať systém bonus a malus, ktorým sa rozumie povinnosť poisťovateľa pri určení výšky poistného zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému v prípade vyplatenia poistného plnenia z poistenia zodpovednosti.

Zákon o poisťovníctve nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 s výnimkou ustanovení novelizujúcich ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.