Slovensko: Zmluvné vzťahy v čase pandémie. Ako reagovať dnes a ako sa chrániť do budúcnosti?

Stručný prehľad vplyvu vyššej moci na zmluvné vzťahy na Slovensku. 

V súčasnej situácii, vyvolanej pandémiou koronavírusu, sú niektorí podnikatelia, v záujme ich ekonomického prežitia doslova nútení prejsť na online predaj. V takom prípade však treba pamätať na rozšírené práva spotrebiteľov. Vo vzťahu k obchodným zmluvám je vhodné do zmlúv zakomponovať preventívne ustanovenia o vyššej moci tak, aby ste v budúcnosti pokiaľ čo možno najviac znížili dopady podobných nepredvídateľných udalostí (vyššia moc alebo vis maior) na vzťahy s Vašimi obchodnými partnermi.

Zmluvné vzťahy a vyššia moc:

V momentálnej situácii veľká časť podnikateľov, ktorí na základe objektívnej príčiny, akou pandémia koronavírusu bezpochyby je, nie je schopná plniť svoje zmluvné povinnosti (napr. z dôvodu výpadku dodávok, resp. zamestnancov nachádzajúcich sa v karanténe). Celosvetovú infekciu COVID-19 možno považovať za mimoriadnu, nepredvídateľnú, neodvrátiteľnú a zmluvnou stranou nezavinenú udalosť, a teda môžeme o nej hovoriť ako i vyššej moci (vis maior). Podľa slovenského Obchodného zákonníka (OBZ) má vyššia moc vplyv len na prípadnú elimináciu zodpovednosti za škodu, a teda neoslobodzuje strany od plnenia ich zmluvných povinností, pokiaľ takú úpravu nemajú vo svojich zmluvách. Ak majú zmluvné strany záujem na rozšírení alebo zúžení právnych následkov výskytu vis maior, je nevyhnutné, aby tak urobili priamo v zmluve.

Presný výpočet skutočností, ktoré predstavujú vyššiu moc, nie je v OBZ obsiahnutý. Aby sa obchodní partneri vyhli nejasnostiam a prípadným súdnym sporom pri interpretácii, či pandémia, alebo iná okolnosť vo vzťahu ich zmluve predstavuje vyššiu moc, je vhodné (najmä do budúcnosti) takúto definíciu, ako aj s existenciou vis maior spojené následky na povinnosti zmluvných strán obsiahnuť priamo v zmluvných ustanoveniach.

Zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi:

Ochrana spotrebiteľa je dôležitou prioritou verejnej moci na vnútroštátnej ako aj európskej úrovni. Rozsah a obsah práv spotrebiteľa sa sčasti líši podľa toho, akým spôsobom a na akom mieste bola zmluva uzavretá. Ak dodávateľ so spotrebiteľom uzaviera zmluvu mimo svojich prevádzkových priestorov, na diaľku (čo sú v praxi e-shopy) alebo na predajných akciách, spotrebiteľ má viac práv napríklad pri odstúpení od zmluvy. Naopak, dodávateľ má najmä mnoho informačných povinností voči spotrebiteľovi. Najčastejším spôsobom splnenia majoritnej časti týchto povinností je ich obsiahnutie vo všeobecných obchodných podmienkach (VOP) podnikateľa. Dôležité je najmä, aby Vaše VOP spĺňali zákonné štandardy ochrany spotrebiteľa, a aby podnikateľ vedel preukázať, že spotrebiteľ sa s nimi pred uzavretím zmluvy oboznámil. Zároveň je podstatné správne nastaviť aj mechanizmus uzavierania zmluvy, resp. záväzného objedávania tovarov a služieb a dbať o to, aby podmienky zmluvného vzťahu nespôsobovali značnú nerovnováhu práv a povinností v neprospech spotrebiteľa.

Ak ste v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu inovovali svoj biznis model a prešli ste na online predaj, odporúčame vypracovanie VOP, prípadne zosúladenie pôvodných VOP s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi. Keďže právna úprava ochrany spotrebiteľa je obsiahnutá vo viacerých predpisoch a orientovať sa v nej nie je jednoduché, v danej situácii je vhodné obrátiť sa na advokáta.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.