Rozhodcovské konanie po novom

Slovensko: Týkajú sa tieto zmeny aj Vašich rozhodcovských rozsudkov?

Novela zákona o rozhodcovskom konaní (zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní) nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. Novela prináša významné zmeny vo veci oprávnenia zriadiť rozhodcovský súd ako aj nové povinnosti pre už zriadené rozhodcovské súdy.

Podľa novely účinnej od 01.01.2017 zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len ako „SRS“) so sídlom na území SR môže byť len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom (napr. Slovenská advokátska komora alebo Slovenská obchodná a priemyselná komora). Novela zákona ďalej ustanovuje povinnosť právnickej osoby, ktorá je oprávnená zriadiť stály rozhodcovský súd, na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný predpis (zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách). Iné právnické osoby (napr. obchodná spoločnosť) nebudú môcť zriaďovať SRS. Zákonodarca sa v dôvodovej správe vysporiadal s touto zmenou odôvodnením predchádzania konfliktu medzi zriaďovateľom SRS a požiadavkou nestrannosti. Ďalšou novinkou novely je zrušenie pobočky SRS vzhľadom nato že konania sa môžu konať na mieste podľa dohody strán, resp. podľa rozhodnutia rozhodcovského súdu.

Doplnila sa informačná povinnosť zriaďovateľa SRS; a to do 30. Apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zverejniť na svojom oficiálnom webovom sídle správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto správe je povinný uviesť počet začatých, ukončených a prebiehajúcich konaní, celkový počet účastníkov konania, ako aj informáciu, koľkí z účastníkov sa zúčastňujú viac ako jedného konania pred stálym rozhodcovským súdom a ďalšie zákonom ustanovené informácie.

V prípade už začatého rozhodcovského konania do 31.12.2016 ktorého rozhodcovský súd prestal spĺňať požiadavky účinné od 01.01.2017, zostávajú účinky tohto rozhodcovského konania zachované ak účastník konania podá do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania žalobu na súd. Doba zastavenia rozhodcovského konania sa nezapočítava do všeobecnej 3 ročnej premlčacej doby podľa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). Zriaďovateľ SRS je povinný zrušiť takýto súd do troch mesiacov odo dňa, keď podľa zákona o rozhodcovskom konaní nebude môcť uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodnutia. Účastníci rozhodcovského konania (žalobca a žalovaný) môžu vyjadriť súhlas s pokračovaním rozhodcovského konania podľa pravidiel rozhodcovského súdu, a to najneskôr do 31.12.2016.

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na túto novelu ustanovujú že zmluvné strany nie sú viazané rozhodcovskou zmluvou rozhodcovského súdu, ktorý na základe zmien od 01.01.2017 nespĺňa podmienky účinných právnych predpisov.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.