Pozor na nástrahy cezhraničných konkurzov v EÚ!

Slovensko: Problematika cezhraničných konkurzov nie je v judikatúre súdov SR zatiaľ príliš frekventovaná a ucelene vyriešená.

Najvyšší súd SR však nedávno svojim rozhodnutím ponúkol jej čiastočné riešenie a to ustálením vzťahu hlavného a vedľajšieho konkurzného konania v zmysle nariadenia o konkurznom konaní.

Išlo o spor v rámci konkurencie hlavného konania vo Francúzsku a vedľajšieho konania v Slovenskej republike. Správca v hlavnom konaní zapísal do konkurznej podstaty rovnaké hnuteľné veci ako následne aj správca vo vedľajšom konaní. Hnuteľné veci sa nachádzali na Slovensku. Francúzsky správca veci predal v hlavnom konaní po začatí vedľajšieho konania na Slovensku.

Súd uviedol, že okamihom začatia vedľajšieho konania sa majetok, ktorý sa na území tohto štátu nachádza, vyníma z podstaty patriacej k hlavnému konaniu a podlieha výlučne režimu a priamej právomoci správcu vedľajšieho konania.

S majetkom na Slovensku bol po začatí vedľajšieho konania oprávnený disponovať výlučne slovenský správca a predaj tohto majetku bol po jeho zápise do podstaty oprávnený uskutočniť iba správca vo vedľajšom konaní. Bez jeho súhlasu nedošlo podľa súdu k platnému prevodu vlastníckeho práva vykonaného v hlavnom konaní francúzskym správcom.

Odporúčame preto veriteľom čo najskôr komunikovať so správcom o existencii majetku a prípadných vedľajších konaniach v iných členských krajinách EÚ. Po zistení takého majetku by mal správca v hlavnom konaní vykonávať úkony včas a veriteľov náležite informovať o ich právach a ochraňovať ich záujmy, tak aby nedošlo ku škode.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.