Opäť pracovná zdravotná služba…

Slovensko: Novela zákona o ochrane verejného zdravia prináša nové povinnosti, zamestnávatelia budú dohliadať na zdravie všetkých zamestnancov.

Dlho pripravovaná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bola 25. júna 2014 schválená Národnou radou. Táto zmena, prijatá na základe európskej legislatívy, má za cieľ zabezpečiť dohľad nad zdravím všetkých zamestnancov bez ohľadu na zaradenie do rizikových kategórií.

Novela ukladá zamestnávateľom zabezpečiť pre svojich zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. Všetko sa bude diať pod dohľadom pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či zabezpečí výkon pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo dohľad nad zdravím zamestnancov a zabezpečenie ochrany a podpory zdravia pri práci bude zabezpečovať prostredníctvom externého dodávateľa. Ak sa rozhodne pre vlastnú pracovnú zdravotnú službu, musí na jej vykonávanie určiť dostatočný počet zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovno-právnom alebo obdobnom vzťahu. Zákon presne určuje, akú kvalifikáciu a zloženie má pracovná zdravotná služba mať. Musí byť zložená z kvalifikovaných pracovníkov. Pre zamestnancov zaradených do kategórií 1. a 2. však nemusí zdravotný dohľad vykonávať zdravotník.

Novela zároveň konečne detailne rieši problematiku chorôb z povolania, vrátane možnosti opätovného posúdenia už uznanej choroby z povolania. Nakoľko neexistoval jednotný postup pri uznávaní chorôb z povolania, predstavuje zákon vítanú právnu úpravu a prispeje k zabezpečeniu právnej istoty zamestnávateľov.

Okrem uvedených najvýraznejších zmien novela ukladá zamestnávateľom tiež povinnosť viesť a predkladať úradom v presne stanovených termínoch množstvo záznamov. Pre zamestnávateľov to znamená predovšetkým zvýšenie nákladov a administratívnych povinností v oblasti ochrany zdravia zamestnancov. Plánovaná účinnosť novely je od 01.08.2014.

Zdroj: Zákon č. 355/2007Z.z., zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kontaktná osoba v Bratislave
Mgr. Martina Baláž
Tel.: +421 2 57880088

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.