Obchodný podiel vo vzduchoprázdne

Ste si istý, že ste ešte stále spoločník?

Hranica medzi úspechom a neúspechom je často veľmi tenká. Spoločnosti, ktoré dnes uvažujú nad expanziou, môžu zajtra čeliť hospodárskym problémom. Na zahraničné spoločnosti v konkurze, ktoré majú slovenskú dcérsku spoločnosť, čaká na Slovensku prekvapenie. Podľa § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka nadobudne slovenská dcérska spoločnosť obchodný podiel tohto spoločníka. Materská spoločnosť v konkurze tak „stratí“ všetky práva spoločníka a vznikne jej nárok na finančné vyrovnanie. Zavedenie tohto pravidla by malo viesť k urýchleniu konkurzných konaní, aby konkurzný správca nemusel riešiť vykonávanie prípadných práv spoločníka, a najmä odpadáva speňaženie daného obchodného podielu, keďže súčasťou konkurznej podstaty by bol konkrétny peňažný nárok. Uvedená úprava sa nevzťahuje na spoločnosti, ktoré majú iba jediného spoločníka, čím sa zamedzuje vzniku spoločností, ktoré de facto nemajú spoločníka.

 

Pri praktickej aplikácii tohto ustanovenia však môže nastať problém, na ktorý zákonodarca možno nepomyslel. Ide napríklad o situáciu, ak sú spoločníci súčasťou jedného koncernu a konkurz bude vyhlásený na majetok všetkých spoločníkov naraz. Je otázne, či tu platí vyššie uvedená výnimka, keďže spoločnosť „stratí“ všetkých spoločníkov naraz. Problém by, naopak, nevznikol v situácii, ak by bol konkurz vyhlásený najskôr na majetok jedného, a neskôr na majetok druhého spoločníka, keďže druhý spoločník by bol v tomto prípade jediným spoločníkom, a teda by sa naňho vzťahovala výnimka.

Skutočná rozporuplnosť § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka sa však prejaví až v medzinárodnom kontexte. Príkladom je prípad nemeckého konkurzného správcu dvoch spoločností patriacich do jedného koncernu, ktorý chcel predať zdravú slovenskú dcérsku spoločnosť investorovi v rámci veľkej transakcie formou share deal. Príslušné zmluvy o prevode obchodného podielu sú podľa nášho názoru neplatné, keďže spoločníci po vyhlásení konkurzu strácajú svoje postavenie spoločníkov. V danej situácii sa síce ponúka právny argument, že pri predmetnom ustanovení ide o ustanovenie týkajúce sa konkurzu, ktoré do Obchodného zákonníka nepatrí, a ktoré teda podľa európskeho nariadenia o insolvenčnom konaní nemožno uplatniť. Táto argumentácia je však otázna, keďže § 148 Obchodného zákonníka bol niekoľkokrát upravovaný a prepracovaný, takže redakčná chyba je zrejme vylúčená. Príslušný obchodný register by zároveň pri zápise zmeny spoločníka musel byť o danom argumente presvedčený, pričom slovenské registrové súdy sú pri argumentácii, ktorá je v rozpore so znením zákona, tradične veľmi opatrné.

 

Najlepšou prevenciou je v takomto prípade konzultácia so slovenským advokátom pred samotným vyhlásením konkurzu. Podľa slovenského práva by bolo výhodné, aby nemecký konkurzný súd nevyhlásil konkurzy naraz, ale postupne, keďže v tomto prípade by platila vyššie uvedená výnimka. Zahraničné právne predpisy si však môžu vyžadovať vyhlásenie konkurzu v rovnakom čase. Elegantné riešenie tohto problému po uzavretí príslušnej zmluvy podľa nášho názoru neexistuje. Zmluva o prevode obchodných podielov teda musí byť uzavretá znovu, pričom tentokrát musí na strane predávajúceho konať spoločnosť sama, pričom bude zastúpená konateľmi.

Ak sa spoločnosti neskôr podarí prekonať finančné problémy a dôjde k zrušeniu konkurzu, vráti sa obchodný podiel spoločníkovi.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.