Nový poplatok za stavebné povolenie

Slovensko: Novoprijatým zákonom o miestnom poplatku za rozvoj sa zavádza ďalšia poplatková povinnosť pre stavebníkov.

Obce budú mať možnosť na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť všeobecne záväzným nariadením tzv. „poplatok za rozvoj“.

Poplatok za rozvoj sa bude platiť z každej pozemnej stavby, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Z poplatkovej povinnosti je vyňaté odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu, drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2, ďalej stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2 a vybrané stavby slúžiace verejnosti.

Výšku poplatku stanoví obec vo výške 10 EUR – 35 EUR za každý začatý m2 podlahovej plochy nadzemných častí stavby. Povinnosť uhradiť poplatok má fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie. Poplatková povinnosť vznikne dňom právoplatnosti stavebného povolenia, pričom poplatok je splatný do 15 dní odo dňa rozhodnutia o jeho vyrubení. Predpokladá sa aj možnosť jeho splácania po častiach po dohode s obcou.

Zákon nadobúda účinnosť 01.11.2016 a je pravdepodobné, že väčšie obce a mestá poplatok zavedú, aby zvýšili príjem do rozpočtu obce. Príjem bude možné použiť predovšetkým na rozvoj infraštruktúry obce. Pre stavebníkov to však znamená ďalšiu finančnú a administratívnu záťaž, v dôsledku čoho sa očakáva nárast cien nehnuteľností na trhu.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.