Nové nariadenie EÚ o insolvenčnom konaní – „forum shopping“

Slovensko: S cieľom zabezpečiť účinnejšie vedenie cezhraničných insolvenčných konaní nahrádza pôvodné nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, ktoré upravovalo problematiku insolvenčného konania nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), ktoré sa bude uplatňovať od 26. júna 2017.

Z prepracovaných ustanovení, ktoré nové nariadenie obsahuje sme v tejto časti vybrali úpravu slúžiacu na zabránenie podvodnému alebo nečestnému taktizovaniu pri výbere súdu, tzv. „forum shopping“. Jedná sa o konanie účastníka insolvenčného konania (veriteľa alebo dlžníka), ktorý si z pomedzi súdov členských štátov vyberie ten, ktorý mu vyhovuje s cieľom získania čo najvýhodnejšieho postavenia na úkor ostatných. V súvislosti s týmto javom došlo k prepracovaniu definície centra hlavných záujmov dlžníka (centre of main interests – „COMI“). Za COMI sa považuje miesto, kde má dlžník – podnikateľ registrované sídlo alebo miesto podnikania, ale len vtedy ak tam sídlo nebolo premiestnené v období kratšom ako tri mesiace pred podaním žiadosti. Pri fyzických osobách – nepodnikateľoch je to šesť mesiacov.

Súd, na ktorý bola podaná žiadosť bude povinný aj bez návrhu skúmať svoju právomoc a príslušnosť práve vzhľadom na COMI a dlžník alebo veriteľ budú oprávnení podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o začatí insolvenčného konania.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.