Nové a prísnejšie povinnosti pre štatutárov spoločností v SR

Každá firma musí evidovať svojho konečného užívateľa výhod

V rámci transpozície štvrtej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí, Slovensko zaviedlo pre právnické osoby nové povinnosti, a to už od 15.3.2018.
 

S výnimkou subjektov verejnej správy a účelových združení majetku bez právnej subjektivity musia všetky právnické osoby identifikovať svojho konečného užívateľa výhod.

 

Konečným užívateľom výhod („KÚV“) je zjednodušene povedané každá fyzická osoba, ktorá firmu skutočne ovláda alebo kontroluje či už priamo alebo nepriamo. Zákon ako príklad takého ovládania alebo kontroly uvádza, ak ide o:

– najmenej 25% hlasovacích práv alebo podielu na právnickej osobe,
– právo rozhodovať o orgánoch (štatutár, riaditeľ a pod.) v právnickej osobe,
– právo na podiel na zisku najmenej vo výške 25%,
– ovládanie právnickej osoby iným spôsobom.


Právnické osoby musia viesť údaje o KÚV buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom sú povinné priebežne tieto identifikačné údaje aktualizovať.
O KÚV Vašej firmy musíte zistiť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti.
Súčasťou takej evidencie musia byť údaje, ktorými sa zakladá postavenie KÚV a tiež ktorými sa jeho postavenie preukazuje. Máme za to, že pod týmito údajmi je potrebné rozumieť organizačnú štruktúru koncernu až k samotným KÚV a príslušnú dokumentáciu (spoločenské zmluvy a iné korporátne dokumenty), na základe ktorej je možné takú štruktúru zdokladovať.
Údaje o KÚV musí firma uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie KÚV a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.
Na výzvu oprávnených orgánov je každá právnická osoba povinná v orgánom stanovenej lehote oznámiť vyššie spomínané údaje. Polícia môže Vašej firme uložiť za nesplnenie akejkoľvek povinnosti v tejto súvislosti pokutu až do výšky 200.000 eur.
Zákonodarca myslel na tie firmy, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora („RPVS“), a oslobodil ich od povinnosti viesť údaje o KÚV. Povinnosť poskytnúť ich oprávneným orgánom na ich výzvu však ponechal.
V prípade, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené zákonné kritériá (teda ak právnická osoba nevie podľa vyššie uvedených kritérií určiť KÚV), považuje sa u nej za KUV jej vrcholový manažment, teda konatelia resp. členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v ich priamej riadiacej pôsobnosti. V takom prípade má podľa nášho názoru evidencia obsahovať aj údaje preukazujúce tieto skutočnosti.
V priebehu budúceho roka budú musieť všetky firmy zapísané do Obchodného registra do neho zapísať aj svojho KÚV.
Z našich praktických skúseností vieme, že v niektorých koncernoch je proces identifikovania KÚV zložitý, ba priam nemožný. Zodpovednosť za splnenie zákonných povinností leží na pleciach štatutárov. Budúcnosť ukáže, ako sa bude posudzovať zodpovednosť za škodu štatutára v prípade udelenia pokuty, ak mu v rámci koncernu jednoducho potrebné informácie neposkytli.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.