Krok vpred v boji proti schránkovým firmám na úrovni verejného obstarávania

Slovensko: Novinka v Zákone o verejnom obstarávaní – Register konečných užívateľov výhod.

Novelou zákona o Verejnom obstarávaní, účinnou od 01.11.2015 sa ruší § 26a Zákona o verejnom obstarávaní, t . j. preukazovanie majetkovej účasti, namiesto čoho sa zavádza Register konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania. Do registra budú zapisované údaje týkajúce sa konečných užívateľov výhod, teda fyzických osôb, ktoré sú skutočnými vlastníkmi subjektov participujúcich na verejnom obstarávaní. Cieľom predmetnej novely je dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní.

Zároveň sa zavádza pojem konečného užívateľa výhod v zákonnom znení § 12a. Podľa novej úpravy verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávaní s uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť mať zapísaných skutočných vlastníkov sa taktiež vzťahuje aj na ich subdodávateľov (v prípade ak majú podiel na plnení zmluvy najmenej 30 % z jej hodnoty pri nadlimitných zákazkách s predpokladanou hodnotou najmenej 10 mil. eur, alebo pri podiele aspoň 50 % pri iných zákazkách, pričom tieto povinnosti sa budú vzťahovať na zákazky bez využitia elektronického trhoviska) a osoby, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie alebo technickú resp. odbornú spôsobilosť.

Uchádzači, ich subdodávatelia a osoby uvedené vyššie, identifikujú svojich konečných užívateľov výhod prostredníctvom čestného vyhlásenia v ktorom zároveň oznámia, či sa jedná o verejného funkcionára. Register konečných užívateľov výhod vedie na svojom webovom sídle Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“). Zápis do registra je oslobodený od akéhokoľvek správneho poplatku.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, alebo uvedenia nepravdivých a neúplných údajov využíva Úrad už existujúci systém ukladania sankcií v podobe pokút, zákazu účasti vo verejnom obstarávaní či návrhu na určenie neplatnosti zmluvy. Zákon zavádza možnosť pre obstarávateľa vypovedať zmluvu uzavretú s uchádzačom, ktorý v čase uzavretia zmluvy nemal v registri zapísaných konečných užívateľov výhod.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.