Bývalí konatelia môžu byť stále zodpovední!

Ďalšou povinnosťou bývalého jediného konateľa je upozorniť spoločnosť na možné existujúce riziká škody a opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté na odvrátenie vzniku škody.

Podľa poslednej novely Obchodného zákonníka bývalý konateľ, v prípade, keď bol jediným konateľom spoločnosti, má povinnosti voči spoločnosti aj po zániku jeho funkcie. Ide o povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti súdom, povinnosť poskytovať primeranú súčinnosť a povinnosť upozorniť spoločnosť na potrebné opatrenia na odvrátenie škody.

Valné zhromaždenie spoločnosti musí do troch mesiacov ustanoviť nového konateľa spoločnosti. V prípade, že spoločnosť do 60 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty nezvolí nového konateľa a nezapíše ho do obchodného registra, má osoba, ktorá naposledy vykonávala funkciu jediného konateľa, povinnosť podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti súdom. Pri jeho nepodaní včas môže byť takáto osoba zodpovedná spoločnosti za škodu.

Za obdobie, v ktorom bývalý konateľ spoločnosti vykonával obchodné vedenie spoločnosti, je aj po zániku funkcie povinný poskytovať primeranú súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcom alebo súdnym exekútorom (§ 66 ods. 5 ObZ). Za poskytnutie súčinnosti má bývalý štatutárny orgán voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.

Ďalšou povinnosťou bývalého jediného konateľa je upozorniť spoločnosť na možné existujúce riziká škody a opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté na odvrátenie vzniku škody (§ 66 ods. 2 posledná veta ObZ). V prípade porušenia povinnosti bude niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu. Je však potrebné vziať do úvahy, aké opatrenia mohla urobiť na odvrátenie alebo zmiernenie škody samotná spoločnosť.

Všetky vyššie uvedené povinnosti sa vzťahujú rovnako aj na člena predstavenstva akciových spoločností.

Rovnaké povinnosti sa zavádzajú na základe § 66 ods. 7 ObZ aj pre osoby, ktoré fakticky vykonávajú pôsobnosť štatutárneho orgánu bez toho, aby boli oficiálne do takejto funkcie vymenované alebo ustanovené.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.