Business Registers Interconnection System – BRIS

Prepojenie obchodných registrov v rámci EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Novela zákona o obchodnom registri účinná od 15. Júna 2017 zaviedla systém prepájajúci centrálne registre, obchodné registre a registre spoločností v rámci celej EÚ (Business Registers Interconnection System).

Novela implementovala požiadavky kladené smernicou EÚ parlamentu a Rady č. 2012/17/EÚ z 13. Júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice EÚ a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Novela, okrem zavedenia legislatívno-technických zmien v súvislosti s autorizáciou elektronických dokumentov, rieši aj otázku zverejňovania zapisovaných údajov do obchodného registra a poskytovania uložených listín aj prostredníctvom systému prepojenia registrov v elektronickej podobe.

Po novom registrový súd vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby či organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby z obchodného registra na základe notifikácie zahraničného obchodného registra prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov.
Prostredníctvom systému prepojenia registrov budú zverejňované informácie pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť a taktiež informácie o vstupe spoločnosti do likvidácie alebo deň vyhlásenia konkurz, všetko bezodplatne a bezodkladne po zapísaní uvedených údajov do registra v štáte registrácie. Systém bude prístupný vo všetkých jazykoch EÚ (najmä popis služieb a vyhľadávacie kritéria).

V zmysle novely zákona o súdnych poplatkoch taktiež platí, že podnikatelia nebudú zaťažení viacerými súdnymi poplatkami, nakoľko súdny poplatok za poskytnutie potvrdenia o neexistencii určitého zápisu v obchodnom registri, súdny poplatok za vydanie elektronickej podoby uloženej listiny a tiež poplatok za vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín bol zrušený.

Správnosť údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, že v ORSR určitý zápis nie je, kópii listiny alebo potvrdení o tom, že v zbierke listín určitá listina nie je, ktoré sú zasielané žiadateľovi v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa po novom bude potvrdzovať na to určenou kvalifikovanou elektronickou pečaťou prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.