Budú slovenskí zamestnávatelia skákať ako whistlebloweri zapískajú?

Ďalšie zmeny v slovenskom pracovnom práve od 1. marca 2019!

Whistleblowing sa po takmer piatich rokoch dočkal novej zákonnej úpravy, ktorá reaguje na problémy aplikačnej praxe v tejto oblasti. Aké novinky prináša pre zamestnávateľov?

Rozšírenie ochrany zamestnancov pri whistleblowingu

Zákon prehlbuje a zefektívňuje pracovnoprávnu ochranu zamestnancov a ich blízkych osôb pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Definícia závažnej protispoločenskej činnosti sa pritom rozširuje o niektoré trestné činy právnických osôb, či správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000,- EUR (predtým 50.000,- EUR). Blízkou osobou oznamovateľa, ktorej sa prizná rovnaká pracovnoprávna ochrana ako oznamovateľovi, po novom bude nielen osoba v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, ale aj k zamestnávateľovi napríklad v rámci koncernu.

Nový dozorný orgán

Zriaďuje sa samostatný Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti („Úrad“), ktorý preberie pôvodné úlohy inšpektorátu práce a bude rozhodovať vo veciach ochrany oznamovateľov, kontrolovať uplatňovanie nového zákona, ale aj poskytovať poradenstvo a konzultácie, vydávať metodické usmernenia, či zabezpečovať praktickú odbornú prípravu zodpovedných osôb.

Povinnosti zamestnávateľov

  • Zamestnávatelia, ktorí budú chcieť dať chránenému oznamovateľovi napr. výpoveď pre nadbytočnosť či pre porušenie pracovnej disciplíny, tak budú môcť urobiť až po súhlase Úradu. Úrad bude súhlasiť iba ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nesúvisí s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti. Voči rozhodnutiu Úradu po novom nebude možné podať odvolanie.
  • Nový zákon zároveň dopĺňa ustanovenia o zodpovednej osobe a jej povinnostiach. Táto musí spĺňať odborné predpoklady na výkon svojej funkcie. Zákon neuvádza žiadne ďalšie podrobnosti, je teda na zamestnávateľovi, aby si na túto pozíciu zvolil vhodnú osobu.
  • Zamestnávatelia s viac ako 50 zamestnancami budú musieť do konca septembra 2019 aktualizovať svoje interné smernice o whistleblowingu. Ak by to nestihli, hrozí im pokuta až do výšky 20.000,- EUR

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.