Beztrestnosť spoločností bude minulosťou

Slovensko: S účinnosťou od 1. Júla 2016 sa na Slovensku zavádza priama trestná zodpovednosť právnických osôb.

V roku 2010 bol do slovenského právneho poriadku zavedený koncept tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Keďže uvedený model nezodpovedal medzinárodnoprávnym záväzkom, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že zákon bol doteraz v praxi “bezzubý”, bol prijatý samostatný zákon týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý umožňuje, aby za spáchanie trestného činu mohla byť priamo postihnutá samotná právnická osoba.

Právnická osoba sa z pochopiteľných dôvodov nebude môcť dopustiť všetkých trestných činov, tak ako fyzické osoby. Okruh trestných činov, za ktorý budú právnické osoby postihnuteľné je uvedený v novom zákone taxatívne. Ide predovšetkým o majetkové a hospodárske trestné činy, ale aj trestné činy korupcie. Právnická osoba sa môže dopustiť napr. trestného činu poškodzovania spotrebiteľa, nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi, neoprávneného zamestnávania, krátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, neoprávneného nakladania s odpadmi, neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok, prijímania úplatku, podplácania.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby je daná, ak je trestný čin spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom a zároveň, ak konal:

  • štatutárny orgán alebo jeho člen,

  • osoba, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby,

  • alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

V prípade odsudzujúceho rozsudku, môže súd právnickú osobu zrušiť, rozhodnúť o prepadnutí jej majetku alebo veci, ďalej jej môže uložiť peňažný trest až do výšky 1,6 milióna eur, či zakázať jej činnosť až na desať rokov. Medzi ďalšie sankcie patria trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní a trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Vyhlásením konkurzu, likvidáciou, či zrušením právnickej osoby trestná zodpovednosť nezaniká, a dokonca prechádza na jej právnych nástupcov s výnimkou fyzických osôb.

Na záver je ešte potrebné dodať, že zákon sa nevzťahuje na všetky právnické osoby, a z jeho pôsobnosti je vylúčená Slovenská republika a jej orgány, iné štáty, medzinárodné organizácie, ale napr. aj obce a vyššie územné celky.

Zdroj: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.