1 eurová sro, nové povinnosti konateľa

Slovensko: Od 1. januára 2015 si na Slovensku bude možné založiť sro so základným imaním 1 EUR.

Ak Národná rada SR do 31.12.2014 opätovne schváli novelu Obchodného zákonníka,, tak pre sro, ktorých základné imanie je menej ako 25.000 EUR, sa zavádzajú viaceré nové povinnosti. Po novom napríklad sro so základným imaním pod 25.000 EUR nebude môcť mať viac ako 5 spoločníkov (výnimkou sú sro založené pred 31.12.2014) a bude povinná uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch výšku základného imania.

Od 1. januára 2015 pribudnú aj nové povinnosti štatutárom spoločností. Ak štatutár zistí, že spoločnosť je v kríze, je povinný urobiť zákonom nariadené opatrenia ako je zvolať najvyšší orgán spoločnosti a vypracovať návrh opatrení na prekonanie krízy. Spoločnosť bude po novom v kríze, ak bude v úpadku, alebo ak pomer vlastného imania a záväzkov bude menej ako 4:100 v roku 2015, 6:100 v roku 2016 a 8:100 v roku 2017 a neskôr. Ak bude spoločnosť v kríze, nebude možné vrátiť úver alebo obdobné plnenie poskytnuté spoločnosti počas krízy. Ide najmä o situáciu, ak spoločnosť v kríze zafinancujú jej spoločníci

Štatutár bude od januára ručiť za vrátenie majetku, ktorý mala spoločnosť nadobudnúť od spoločníkov a nenadobudla ho a to z dôvodu, že majetok bol vo výške viac ako 10 % hodnoty základného imania a zmluva nenadobudla účinnosť preto, že na hodnotu majetku nebol vypracovaný znalecký posudok alebo zmluva nebola uložená do zbierky listín.

Zavádza sa taktiež register diskvalifikácií, kde sa budú evidovať údaje o osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. Zápis do registra diskvalifikácií bude hroziť štatutárom najmä vtedy, ak nepodajú návrh na konkurz spoločnosti, ktorá je predĺžená v lehote do 30 dní, od kedy sa štatutár dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o predlžení spoločnosti. Spoločnosť je predĺžená ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku.

 

Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.