Spory o nízké částky se prodraží

Czech Republic: Výše náhrady nákladů soudního řízení v bagatelních věcech byla snížena

Novelou advokátního tarifu, která vstoupila v účinnost v polovině roku 2014, došlo k razantnímu snížení náhrady nákladů řízení u sporů do 50.000,- Kč, které jsou vedeny na základě tzv. formulářových žalob. Smyslem novely je zamezit tomu, aby výše náhrady nákladů motivovala k vedení sporů zanedbatelné hodnoty za účelem nepřiměřeně vysoké náhrady nákladů řízení.

Podle novelizovaného advokátního tarifu je snížena náhrada za úkon právní služby učiněný do podání návrhu na zahájení řízení (tedy do podání žaloby), pokud (i) je použita formulářová žaloba, (ii) je žalováno na peněžité plnění do 50.000,- Kč a (iii) žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení.

„Formulářovou žalobou“ se rozumí návrh na zahájení řízení podaný na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech; v praxi jsou velmi často používány elektronické formuláře. Ačkoli pojem „formulářová žaloba“ zákon nezná, je standardně používán v judikatuře i v literatuře a označuje návrh, který má podobu vzoru, jenž se od své původní verze liší jen v minimální míře. Ústavní soud například za formulářové žaloby označuje ty, které „se v zásadě liší jen údaji o žalovaných a žalované částce“ (nález sp. zn. I.ÚS 3923/11). Dle názoru Ústavního soudu se tedy jedná spíše o administrativní úkon.

Pokud jsou splněny všechny podmínky, je odměna za úkon právní služby do podání žaloby (včetně samotného podání žaloby) ve sporech o nižší částky rozdělena do tří úrovní. U pohledávek do výše 10.000,- Kč činí odměna za jeden úkon právní služby 200,- Kč, ve sporech od 10.000,- Kč do 30.000,- Kč pak činí 300,- Kč a ve sporech, jejichž předmětem je peněžitá částka do 50.000,- Kč, činí 500,- Kč. Zároveň se u těchto sporů snižuje i paušální částka náhrady hotových výdajů, a to na 100,- ve sporech do 30.000,- Kč.

Ačkoli je smysl novely správný, může vést k situacím, kdy se věřitelům nevyplatí domáhat se svého práva a nízkou pohledávku žalovat, jelikož výše uvedené částky nepokryjí účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu.

Zdroj: Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat