Obchodní tajemství a nová databáze jednotkových cen léčiv

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s AIFP (Asociací inovativního farmaceutického průmyslu) zřídilo databázi jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených ministerstvem. Jaké důsledky z toho plynou pro dodavatele léčiv?

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v poslední době klade značný důraz na zajištění transparentnosti a hospodárnosti v oblasti nákupů zboží a služeb ze strany nemocnic přímo řízených MZ, zejména fakultních nemocnic. Od září 2018 se v plném rozsahu aplikuje příslušný příkaz ministra, který mimo jiné stanovuje pravidla pro vykazování a účtování zpětných bonusů. Vedle toho byla zřízena databáze reálných jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených MZ.

Smlouvy na dodávky léčiv uzavřené s fakultními nemocnicemi, resp. individuální objednávky léčiv se uveřejňují v registru smluv. Mnozí dodavatelé léčiv se však brání a ve smlouvách prohlašují informace o ceně léčiva za obchodní tajemství. MZ tak mělo kontrolu nad vynakládáním prostředků fakultních nemocnic znemožněnu. Nová databáze a informace obsažené v ní mají tuto situaci vyřešit.

Databáze není veřejně přístupná. Údaje z ní jsou dostupné pouze MZ, SÚKL, přímo řízeným nemocnicím a zdravotním pojišťovnám v rozsahu a formě, jak je uvedena v memorandu. Právní povaha memoranda, kterým byla databáze zřízena, neumožňuje, aby zavázala všechny dodavatele léčiv. Memorandum však umožňuje, aby jakýkoli dodavatel léčiv (tj. i ten, který není členem AIFP) se zavázal, že do databáze vymezená data bude vkládat.

Z pozice dodavatele léčiv je třeba se ptát, jaké výhody, resp. jaký dopad by mu případná (ne)účast přinesla. V případě, kdy dodavatel léčiv závazek nepřevezme, MZ deklaruje, že fakultní nemocnici podpoří v aktivním a důkladném hodnocení oprávněnosti označení údaje o ceně jako obchodní tajemství. Podpora MZ by měla spočívat v metodické a právní podpoře směřující ke zveřejňování jednotkové ceny v registru smluv, budou-li pochybnosti o tom, že znaky obchodního tajemství nejsou naplněny.

Naopak v případě vložení informací do databáze MZ zajistí, že se jednotková cena léčiva nebude zveřejňovat jiným způsobem a nebude poskytována jiným subjektům než těm, kteří mají do databáze přístup.

Plný provoz databáze byl zahájen 1. 2. 2019.

Zdroj:
Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu ze dne 23.11.2018
Příkaz ministra zdravotnictví č. 13/2018
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat