Nový nástroj pro předvídatelnější rozhodnutí ve věci náhrad nemajetkové újmy na zdraví

Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zprovoznil novou databázi soudních rozhodnutí týkajících se náhrady nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění) a nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké.

Náhrada újmy na zdraví je založena na plném odčinění způsobené nemajetkové újmy na zdraví (fyzické bolesti a duševních útrap), resp. na určení výše náhrady podle zásady slušnosti. Dle stejných zásad škůdce nahradí poškozenému i ztížení společenského uplatnění za předpokladu, že mu vznikne poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti. Občanský zákoník však neupravuje pomocná kritéria pro stanovení výše takové náhrady.

Jelikož v každém právním státě platí zásada předvídatelnosti rozhodnutí (tzn. právní případy, které se shodují v podstatných znacích, mají být rozhodovány obdobně, a každá odchylka z tohoto pravidla musí být přesvědčivě vysvětlena), Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s dalšími právnickými a lékařskými profesemi vypracoval již v roce 2014 Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z., kterou obecné soudy užívají jako pomůcku při stanovení výše náhrad za nemajetkovou újmu.

Nově zprovozněná databáze obsahuje detailní informace o soudních rozhodnutích, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké. Databáze v současné době obsahuje rozhodnutí přijatá za účinnosti „starého“ občanského zákoníku, přičemž jsou doplňována i rozhodnutí dle nové právní úpravy.

Účelem databáze je přispět ke sjednocování judikatury a napomáhat předvídatelnosti rozhodnutí soudů při stanovení výše nemajetkové újmy ve shora uvedených oblastech. Databáze je bezplatně dostupná každému, kdo se registruje.

Databáze zároveň obsahuje kalkulačku, která vyhodnotí na základě vstupních dat stupeň ztížení společenského uplatnění poškozeného, a to v souladu s pravidly uvedenými v Metodice Nejvyššího soudu ČR. Kalkulačka má pouze orientační charakter.

Podotýkáme, že náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví se vyplácejí jednorázově. Ve vztahu ke ztížení společenského uplatnění lze výjimečně přiznat další částku za podmínky, že v průběhu času došlo ke zhoršení stavu poškozeného.

Zdroj: § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; databáze se nachází na internetových stránkách www.datanu.cz; metodika Nejvyššího soudu ČR k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. je k dispozici na internetových stránkách www.nsoud.cz pod tímto odkazem.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat