Může být zranění na firemní lyžovačce nebo vánočním večírku pracovním úrazem?

Prosinec je kromě Vánoc a vánočních večírků i měsícem, kdy se zahajuje lyžařská sezóna. Podíváme se na to, jak právo a judikatura nahlíží na zranění zaměstnanců během těchto akcí organizovaných zaměstnavatelem – jedná se o „soukromý problém“ zaměstnance nebo pracovní úraz? 

Za pracovní úraz právo považuje jakékoliv poškození zdraví zaměstnance, které bylo způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V případě tančení a jiné zábavy na vánočním večírku nebo brázdění sjezdovek s kolegy se na první pohled nejedná o plnění pracovních úkolů nebo činnosti, které s tím přímo souvisí. Šlo by tedy říci, že se o pracovní úraz jednat nemůže. To ale nemusí být vždy pravda.

Pro posouzení, zda se u zranění, ke kterému došlo na vánočním večírku nebo firemním lyžařském zájezdu, jedná o pracovní úraz, je důležité určit, zda měly tyto události charakter tzv. teambuildingu, nebo zda se jednalo o „zábavu či rekreaci“ hrazenou zaměstnavatelem.

Tzv. team-building bývá chápán jako intenzivní, záměrné budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů, kdy je kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu. Pokud se zaměstnanec zraní na akci pořádané zaměstnavatelem za účelem budovat a rozvíjet pracovní tým, bude se s největší pravděpodobností jednat o pracovní úraz. Výjimkou je případ, kdy by roli hrál alkohol a ke zranění by došlo v opilosti zaměstnance.

V případě zranění na vánočním večírku by se o pracovní úraz dále mohlo jednat v případě úrazu, který si zaměstnanec způsobil jako host vánočního večírku důležitého klienta, pokud by byl na akci vyslán pracovně a šlo by o náplň práce v rámci jeho zaměstnání.

Obdobný závěr (který ostatně potvrzuje i judikatura Nejvyššího soudu ČR), platí pro úraz zaměstnance v rámci lyžařského zájezdu, který by zaměstnavatel nepořádal jako team-building pro zaměstnance, ale pro zákazníky zaměstnavatele s cílem upevnit a posílit vzájemné obchodní vztahy se zákazníky, a úkolem zaměstnance by přitom bylo věnovat se zákazníkům i na sjezdovce.

Zdroj:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat