Jediná osoba jako výkonný i kontrolní orgán akciové společnosti?

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 si mohou akciové společnosti zvolit tzv. monistický systém řízení

S příchodem nového soukromého práva dostala akciová společnost možnost zvolit si monistický systém vnitřní struktury společnosti, kdy se namísto představenstva a dozorčí rady (známých z dualistického uspořádání) zřizuje statutární ředitel a správní rada. Valná hromada zůstává i nadále nejvyšším orgánem společnosti.

Do 31. prosince 2013 vytvářely všechny akciové společnosti povinně představenstvo a dozorčí radu (tzv. dualistický systém). Možnost zvolit si monistický systém měly pouze evropské společnosti (SE).

Zatímco kompetence valné hromady zůstávají shodné bez ohledu na to, zda akciová společnost zvolila monistický či dualistický systém uspořádání, rozdělení působnosti mezi výkonným a kontrolním orgánem se v obou systémech liší.

Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti (tedy zastupuje společnost vůči třetím osobám) a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Musí ovšem respektovat meze základního zaměření obchodního vedení, které určuje správní rada.
Správní rada nejen určuje základní zaměření obchodního vedení, ale rovněž jmenuje statutárního ředitele, dohlíží na jeho činnost a do její působnosti zákon svěřuje všechny další záležitosti, které nesvěřuje valné hromadě. Její působnost je tak výrazně širší, než je tomu u dozorčí rady.

V praxi budou monistický systém využívat v mnohých případech akciové společnosti, kterým činí problémy personálně obsadit všechny potřebné orgány. Podle převažujícího názoru je totiž možné, aby funkci statutárního ředitele a předsedy (a jediného člena) správní rady zastávala tatáž fyzická osoba.

Nevýhodou volby monistického systému je kusá právní úprava a z ní plynoucí výkladové nejasnosti. Z tohoto důvodu je vhodné ve stanovách věnovat velkou pozornost zejména rozdělení působnosti mezi statutárního ředitele a správní radu.

Tomáš Volejník, Senior Legal Asistent

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat