Hlášení a evidence pracovních úrazů

Czech Republic: Od 1. ledna 2015 platí pro zaměstnavatele nové povinnosti při evidenci a hlášení pracovních úrazů

Novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu zavedla od 1. ledna 2015 pro zaměstnavatele nové povinnosti při evidenci a hlášení pracovních úrazů. S ohledem na přetrvávající nedostatky v praxi je problematika pracovních úrazů shrnuta níže.

Novela nařízení zavedla též nové tiskopisy, které jsou zveřejněny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR způsobem umožňujícím dálkový přístup, aby bylo možno kromě zasílání tiskopisů v listinné podobě činit podání elektronicky. Jedná se o formulář „záznam o úrazu“ a „záznam o úrazu – hlášení změn“.

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při pracovním úrazu objasnit příčiny a okolnosti jeho vzniku a neměnit bez vážných důvodů stav na místě úrazu do doby jeho objasnění.

Zaměstnavatel musí vést knihu úrazů, a to bez ohledu na to, zda jimi byla či nebyla způsobena pracovní neschopnost. Náležitosti knihy úrazů přitom obsahuje výše uvedené nařízení vlády. Kniha úrazů musí nově obsahovat popis úrazového děje. Dále musí být úrazy evidovány podle druhu zranění a zraněné části těla specifikované v příloze č. 3 nařízení.

Nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl, vyhotoví též záznam o úrazu.

Zaměstnavatel je dále povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz a do 5. dne následujícího měsíce následně zaslat záznam o úrazu na níže uvedené orgány a instituce:

• Policii ČR, pokud se jedná o smrtelný úraz nebo byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin;
• odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
• příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (pokud trvá hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance méně než pět dnů, pracovní úraz se neohlašuje, jen se zasílá záznam o úrazu);
• báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení jeho dozoru (pokud nejde o závažný pracovní úraz, není třeba jej ohlašovat, jen se zašle záznam o úrazu);
• zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u přijímacího zaměstnavatele vyslal nebo dočasně přidělil;
• příslušné organizační složce pojišťovny, která spravuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (zpravidla Kooperativa pojišťovna, a.s.).

Pokud se nejedná o smrtelný pracovní úraz, není třeba jej oznamovat zdravotní pojišťovně zaměstnance, jen se jí zasílá záznam o úrazu.

Pokud zaměstnavatel odešle záznam o úrazu a následně se dozví o skutečnostech, které mají za následek změnu v něm uvedených údajů, vyhotoví za podmínek uvedených v nařízení záznam o úrazu – hlášení změn.

Závěrem je třeba upozornit, že dle zákona o inspekci práce je porušení vyjmenovaných povinností přestupkem či správním deliktem, přičemž za porušení povinnosti ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu může být zaměstnavateli právnické osobě uložena pokuta až do výše 400 tis. Kč a za nevyhotovení záznamu o pracovním úrazu až do výše 1 mil. Kč.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat