Compliance

Czech Republic: Management a compliance program

Každý případ selhání zaměstnanců obchodní společnosti může znamenat riziko zcela zásadního ohrožení společnosti a její důvěryhodnosti na trhu a mít tak fatální důsledky pro její další podnikatelský rozvoj a existenci. Nástrojem, který snižuje riziko, že k takovému selhání dojde, je v neposlední řadě i účelně orientovaný a nastavený compliance program.

Compliance není pojmem, který by měl přesný právní obsah, je pojmem více nežli právním, pojmem korporátním. Pod pojmem compliance program je v praxi zpravidla chápán soubor pravidel a opatření, jejichž cílem je zamezit porušování právních předpisů a standardně i etických norem ze strany společnosti a jejích zaměstnanců.

Obvyklými prvky compliance programů bývají opatření, která se týkají dodržování pravidel hospodářské soutěže, pravidel předcházejících praní špinavých peněz, korupci ve veřejném i privátním sektoru, ochrany, bezpečnosti a vysledovatelnosti nakládání s know-how a ostatními daty, včetně osobních údajů, bezpečnosti práce a řádných pracovních podmínek, předcházejících diskriminaci a dalším závadným a nežádoucím jednáním v pracovněprávních i vnějších, klientských vztazích.

Existence compliance přitom má význam pro všechny obchodní společnosti. Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob lze totiž právnické osobě přičítat spáchání trestného činu mj. i v případě, že neprovedla taková opatření, která po ní lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedla povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců anebo neučinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Jinak řečeno, funkční compliance program může zamezit tomu, že právnická osoba bude odpovědná za spáchaný trestný čin.

Ideálním výsledkem je potom dosažení vyváženého korporátního systému interních norem a kontroly jejich dodržování, který bude zajišťovat, aby jednání přičitatelné společnosti bylo vždy v souladu s pravidly vnitřními i vnějšími a to současně takovým způsobem, aby byla jeho pravidla přehledná, srozumitelná a nebyla překážkou rozvoje podnikatelské činnosti obchodní společnosti. Jeho dosažení je každodenní výzvou pro každého pracovníka společnosti s odpovědností za oblast legal & compliance.

Zdroj: zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat