Bezúročné zápůjčky

Czech Republic: Bezúročené zápůjčky budou od roku 2015 postihovat na dani z příjmů vydlužitele, a to fyzické i právnické osoby.

Od roku 2015 dochází ke změně ve zdaňování bezúplatných zápůjček. Zápůjčkou se rozumí v terminologii nového občanského zákoníku půjčka. Přestože je toto téma značně kontroverzní, níže nastíníme aktuální směr výkladu.

U fyzických osob je majetkový prospěch z bezúplatných zápůjček (tj. hypotetický úrok) osvobozen od daně z příjmů například v případě, pokud se jedná o příjmy od „rodiny“ či od osoby, se kterou poplatník žil ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu. Dále je majetkový prospěch osvobozen, pokud celková výhoda od téhož poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 tis. Kč. Výhodou je zde myšlen hypotetický úrok, který bude odpovídat obvyklému úroku, tzn. úrok z úvěru, který například poskytuje banka v místě bydliště dlužníka. Pokud je převýšen uvedený limit osvobozené výhody (hypotetického úroku), celá hodnota majetkového prospěchu je považována za zdanitelný příjem.

Pro právnické osoby platí osvobození příjmu z majetkového prospěchu, pokud výhoda (resp. hypotetický úrok) od téže osoby nepřesáhne částku 100 tis. Kč. Limit je počítán za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání. Pokud je limit pro osvobození překročen, pak podléhá dani celá hodnota bezúplatného příjmu.

Kromě výše uvedeného osvobození budou moci právnické osoby využít snížení základu daně (§ 23 odst. 3 písm. b) bod 8 zákona o daních z příjmů), a to v případě, že je bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené. Fakticky by to znamenalo, že pokud si společnost bezúročně půjčí na nákup stroje, na kterém bude vyrábět své výrobky, dopad této bezúročné zápůjčky do základu daně bude nulový. Na jedné straně by totiž společnost zvýšila základ daně a na druhé straně by si jej zase snížila.

Při uplatňování zákona bude pravděpodobně nejvíce problematické na konci roku stanovit, jaký úrok byl pro danou zápůjčku obvyklý a zda poskytnutá zapůjčka bude podléhat zdanění či nikoliv a případně prokázat souvislost s dosažením, zajišěním a udržením příjmu.

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat