Vrátenie pôžičiek a vkladov spoločníkom

Slovensko: Zmeny Obchodného zákonníka

Od 01.01.2016 bude spoločnosť „v kríze“, ak je v úpadku, alebo ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4:100. Tento pomer sa v roku 2017 zvýši na 6:100 a v roku 2018 a neskôr na 8:100. Akékoľvek vyplácanie peňazí zo spoločnosti „v kríze“ bude pod prísnym dohľadom. Nezákonné bude najmä vrátenie akýchkoľvek peňažných plnení poskytnutých spoločnosti od spoločníkov alebo od konateľov, napr. vrátenie spoločníkom poskytnutej pôžičky počas krízy. Ak spoločnosť v kríze vráti takto poskytnuté peňažné plnenie späť spoločníkom, konateľom alebo iným spriazneným osobám, alebo ak by sa v dôsledku takéhoto plnenia dostane do krízy, musia byť tieto platby vrátené. Zároveň pri týchto platbách automaticky ručia konatelia spoločnosti za ich vrátenie. Konatelia navyše budú za pohľadávky osobne ručiť nielen spoločnosti, ale aj veriteľom spoločnosti.

Ďalším zaujímavou problematickou je problematika vrátenie vkladov spoločníkov. Súčasný slovenský Obchodný zákonník umožňuje spoločníkom urobiť vklad na ostatné kapitálové fondy spoločnosti. Zároveň je táto možnosť medzi investormi pomerne populárna. Ešte donedávna bola často diskutovaná otázka prípustnosti vrátenia vkladu vloženého na ostatné kapitálové fondy spoločnosti spoločníkom. Od 29. apríla 2015 zákon vrátenie vkladov spoločníkom spoločností s ručením obmedzeným na Slovensku jasne zakazuje. Výnimka je zníženie základného imania spoločnosti. Nakoľko však je vklad na ostatné kapitálové fondy kvalifikovaný ako vklad, je podľa nášho názoru po novom jasne zakázané vrátiť takýto vklad. Situácia je však odlišná pri akciových a komanditných spoločnostiach.

Nemenej dôležitá je aj ďalšia zmena. Podľa najnovšej novely slovenského Obchodného zákonníka môžu spoločníci v s.r.o. požičať spoločnosti finančné prostriedky len inak ako v hotovosti. Ak spoločník toto ustanovenie poruší, bude hotovostná pôžička spoločníka považovaná za bezdôvodné obohatenie na strane spoločnosti. Finančné pôžičky prevedené prostredníctvom banky sú povolené. Situácia je opäť odlišná pri akciovej a komanditnej spoločnosti. Toto ustanovenie je už účinné.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.