Slovensko: Aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ktoré z pripravovaných opatrení by mali najväčší význam pre zamestnávateľov?

V súvislosti s aktuálnou situáciu na Slovensku Vám prinášame prehľad pripravovaných opatrení vlády s cieľom zmierniť negatívne ekonomické dopady pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty a ich zamestnancov. Nižšie uvádzame stručný popis opatrení, ktoré by mali najväčší význam pre zamestnávateľov.

1. Oslobodenie výplat od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmov.

Oslobodenie mzdy od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmov za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia nemôžu pracovať. Opatrenie je zamerané na zamestnávateľov, ktorí musia mať rozhodnutím štátu svoje prevádzky zatvorené alebo evidujú výpadky objednávok.

2. Zjednodušenie podmienok a samotného procesu poskytovania príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov

Príspevok na podporu udržania pracovných miest upravuje § 50k zákona o službách zamestnanosti.

Aktuálne na príspevok nie je právny nárok. Príspevok sa môže poskytnúť tomu zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. (t.j. zamestnanec odpracuje iba 3 dni v týždni).

Mesačná výška príspevku je stanovená ako 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda uzatvorená na kratšie obdobie, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.

Z možných opatrení predstavených vládou prichádza do úvahy i nástroj upravený § 53e zákona o službách zamestnanosti.

Ministerstvo financií SR môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom poskytnúť finančnú pomoc vo forme:

a) záruky za úver poskytnutý bankou

b) alebo vo forme úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou. (tzv. bonifikáca úveru)

Kto je malý alebo stredný podnikateľ?

Podnikatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a buď:

a) ich ročný obrat je nižší ako 50 miliónov eur, alebo

b) ich bilančná suma je nižšia ako 43 miliónov eur.

Podniky musia mať aspoň troch zamestnancov, nesmú byť zamestnávateľskými agentúrami, ani podnikať v niektorých vymedzených oblastiach, ako je napríklad obchod so zbraňami.

3. Zmeny v podmienkach pre uplatnenie ošetrovného (opatrovanie člena rodiny)

Mala by sa zaviesť tzv. „špeciálna PN“. Pokiaľ by ju čerpal jeden z rodičov, mal by nárok na 80% z priemernej mzdy. Od prvého dňa by ošetrovné hradila Sociálna poisťovňa.

Pokiaľ má dieťa len jedného rodiča alebo obaja rodičia pracujú ako zdravotníci alebo v nepretržitých prevádzkach uvažuje sa o zavedení vouchera v hodnote 600 EUR. Voucher by mal pokryť mesačné výdavky na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením opatrovateľky pre dieťa.

Sociálna poisťovňa zároveň oznámila, že v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku aj na obdobie dlhšie ako je 10 dní.

Ostatné plánované opatrenia:

• Odklad splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri

• Slovenská záručná a rozvojová banka bude poskytovať krátkodobé úvery pre vybrané sektory s jednoduchšími podmienkami a pravidlami. Má ísť o bezúročné úvery od 10-tisíc do 350-tisíc eur.

• Vyčlenenie peňazí prostredníctvom Slovenského investičného holdingu a Európskej investičnej banky na podporu investovania v súkromnom sektore.

• Úprava možnosti odpisu daňovej straty, napríklad by sa nelimitovalo žiadnou lehotou (v súčasnosti sa odpisuje rovnomerne počas 4 po sebe nasledujúcich rokov)

• Plošný odklad daňových priznaní k dani z príjmu pre všetkých daňovníkov, o tri mesiace do konca júna

• Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov za marec, apríl, máj, tieto platby by sa potom rozložili na ďalších 18 mesiacov.

• Určité obdobie by štát znížil cenu elektrickej energie pre podnikateľov a domácnosti financovaním tarify za prevádzkovanie systému

• Podpora diskusie na európskej úrovni, aby sa umožnilo čerpanie terajších eurofondov na krytie strát spôsobených krízou, aby sa zvýšila flexibilita

• Zmierniť postihy pre dovozcov surovín z tretích krajín predlžením lehoty na zaplatenie colného dlhu pri dovoze tovaru.

• Zmiernenie postupu pri udeľovaní pokút, štát nebude spoločnostiam ukladať pokuty, ak nemôžu načas splniť verejnú zákazku a zamedzenie kontrol podnikov a podnikateľov

Uvedené opatrenie sú iba v štádií návrhov, ich prijatie a následná realizácia bude závisieť od novej vlády.

V prípade otázok sa na nás obráťte kedykoľvek.

S pozdravom,

 

Pracovné právo:

JUDr. Zuzana Chudáčková +421 2 33 10 47 33

Mgr. Marek Laca +421 2 33 10 47 87

 

Obchodné zmluvy:

Mgr. Ing. Dávid Oršula +421 2 33 10 47 44

Mgr. Róbert Vrablica, LLM +421 2 33 10 47 65

 

Administratívna oblasť a sporové záležitosti:

JUDr. Martin Provazník + 421 2 33 10 47 70

Mgr. Róbert Vrablica, LLM +421 2 33 10 47 65

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.