Compliance: nástroj transparentnosti!

Slovakia: Transparentnosť v podnikaní je základom dlhodobého úspechu obchodnej spoločnosti. Compliance program – program dodržiavania predpisov pomáha spoločnostiam dosiahnuť tento cieľ.

Univerzálny program dodržiavania predpisov („compliance“), ktorý by bol vhodný pre každú spoločnosť, neexistuje. Existujú však určité všeobecné princípy na zníženie možností nevhodného správania. každá spoločnosť by mala za týmto účelom vypracovať súbor etických štandardov, ktoré budú tvoriť Pravidlá správania spoločnosti („PS”). V PS majú byť obsiahnuté etické princípy a hlavné riziká v oblasti compliance, ako aj spôsoby ich uplatňovania a vyhodnocovania (školenia, podpora, monitoring, audit, ochrana whistleblowerov, hotline, atď.), následky nevhodného správania, due diligence obchodných partnerov a ich dôsledné preverenie.

Doplňujúce smernice by sa potom mali zaoberať špecifickými problémami daného priemyselného odvetvia, ako aj súladom s protikorupčnými zákonmi, pravidlami obchodovania s tretími stranami alebo orgánmi verejnej správy, účasťou na verejnom obstarávaní, darmi a sponzoringom, konfliktom záujmov a pod.

Vyhotovenie súboru dokumentov však samo o sebe nestačí na zabezpečenie dodržiavania PS v celom koncerne. Zamestnanci spoločnosti musia byť riadne oboznámení s compliance programom, a to absolvovaním povinného školenia pre zamestnancov, manažment, a v prípade potreby aj pre obchodných partnerov. Školenie je potrebné zdokumentovať a zamestnancov treba preskúšať zo získaných vedomostí.

Compliance program musí byť v plnej miere podporovaný manažmentom. Manažment by compliance program nemal vnímať ako administratívnu záťaž, ale ako strategický nástroj, ktorý spoločnosti pomáha napredovať. Na to je potrebné zabezpečiť nezávislosť pracovníkov pre oblasť compliance (interných alebo externých) so silnou právomocou, ktorí by dohliadali na compliance program ako taký.

Základným prvkom compliance je vyhodnotenie rizík. Systematický prístup ku compliance programu spolu s pravidelným hodnotením je nanajvýš dôležitý. Najčastejšími nástrojmi na vyhodnotenie rizika sú interné audity, telefonáty na hotline, interné vyšetrovania, školenia zamestnancov, monitorovanie interného dodržiavania predpisov a monitorovanie tretích strán.

Oddelenie compliance by malo zároveň pomáhať zamestnancom, ktorí majú otázky ohľadom dodržiavania predpisov. Systém ohlasovania, ako je hotline (napr. elektronická alebo telefonická podpora externým právnikom) je efektívnym nástrojom pri odkrývaní nevhodného správania, ktorý môžu využiť tak obchodní partneri ako aj zamestnanci.

Disciplinárne opatrenia voči osobám, ktoré porušujú predpisy, sa líšia ad hoc, a zahŕňajú predovšetkým: opakované školenia, zníženie mzdy a ukončenie pracovného pomeru. Opatrenia spoločnosti musia byť primerané intenzite porušenia predpisov.

V posledných rokoch došlo k výraznému pokroku pri implementácii compliance programov. Efektívny compliance program by mal byť považovaný za strategický nástroj, ktorý dáva spoločnosti strategickú výhodu voči jej konkurentom. Implementácia compliance programov v podnikateľskom prostredí pomôže spoločnosti zbaviť sa korupcie, zlepší transparentnosť obchodných vzťahov, a tak povedie k zlepšeniu života celej spoločnosti. A to je výhrou pre každého.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.