Bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov to nepôjde.

Slovensko: Zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu doživotného užívania nehnuteľnosti je v praxi pomerne bežné.

Čo však v prípade, ak nehnuteľnosť vlastní viacero spoluvlastníkov?

Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti nie je oprávnený zriadiť vecné bremeno doživotného užívania časti nehnuteľnosti zodpovedajúcej jeho spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti, keďže toto vecné bremeno zaťažuje celú nehnuteľnosť, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov. Podľa ustálenej judikatúry je v tomto prípade na platné zriadenie vecného bremena potrebné, aby všetci spoluvlastníci boli účastníkmi zmluvy o zriadení vecného bremena, inak je zmluva o zriadení vecného bremena pre rozpor so zákonom absolútne neplatná.

Koncept podielového spoluvlastníctva spočíva v tom, že viaceré osoby sú spoluvlastníkmi spoločnej veci v určitých ideálnych podieloch. To znamená, že nikto zo spoluvlastníkov nevlastní reálne vydelenú časť spoločnej veci zodpovedajúcu výške jeho spoluvlastníckeho podielu. Pre právo zodpovedajúce vecnému bremenu doživotného užívania nehnuteľnosti je zase charakteristické, že sa zriaďuje buď na celú nehnuteľnosť alebo na jej presne vymedzenú časť (napr. jedna izba v dome), v dôsledku čoho je oprávnený z vecného bremena oprávnený užívať celú nehnuteľnosť alebo jej presne vymedzenú časť. Vzhľadom na to, že užívanie spoločnej veci sa považuje za hospodárenie so spoločnou vecou, v súlade so zákonom o užívaní spoločnej nehnuteľnosti rozhodujú podieloví spoluvlastníci jednoduchou väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Analogicky by teda malo platiť, že na platné zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu doživotného užívania spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti sa nevyžaduje súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov, ale stačí, aby so zriadením vecného bremena súhlasila väčšina počítaná podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Podľa zákona však tiež platí, že zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám. Z uvedeného vyplýva, že zriadenie vecného bremena doživotného užívania spoločnej nehnuteľnosti (či už celej alebo jej časti) je vecou dohody všetkých podielových spoluvlastníkov, teda účastníkmi zmluvy o zriadení vecného bremena v uvedenom prípade musia byť všetci podieloví spoluvlastníci, pričom súhlas jednotlivých spoluvlastníkov so zriadením takéhoto vecného bremena nie je postačujúci. Uvedený právny záver je potvrdený judikatúrou Najvyššieho súdu SR.

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.