Slovensko: Ochrana doménového mena ako práva duševného vlastníctva na Slovensku

Riešenie doménových sporov na Slovensku?

Napriek tomu, že v slovenskej legislatíve nie je doménové meno explicitne regulované ako osobitné právo duševného (priemyselného) vlastníctva, v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR patrí doménové meno pod práva obdobné priemyselným právam, konkrétne pod tzv. práva na označenie.

Pred registráciou doménového mena vždy odporúčame preveriť, či doménové meno nie je v konflikte s právami tretích osôb. Potenciálny konflikt sa môže týkať širokej škály chránených označení tretích osôb – od ochranných známok, cez obchodné mená, mená a priezviská, prezývky, nezapísané označenia (napr. privátne značky), až po autorské práva k dielam či priemyselné práva („Chránené označenie“).

Alternatívne riešenie doménových sporov (ADR) vs. súdna žaloba

Majitelia Chránených označení z našej praxe často vyžadujú ekonomické a zároveň promptné riešenia, t.j. prevod domény (ASAP) a úhradu nákladov s tým spojených od neoprávneného držiteľa domény.

Držitelia domén (napríklad bývalí distribútori) sa bránia, s tým, do značky (hoci aj cudzej) predsa investovali a preto ju bezodplatne neprevedú. Pokiaľ sa majiteľ práva s držiteľom domény nedohodne, môže sa majiteľ práva brániť (i) súdnou žalobou (nižší súdny poplatok, no rozhodne nie rýchle riešenie), (ii) návrhom na vydanie neodkladného opatrenia (riziko nepreukázania naliehavého právneho záujmu), (iii) rozhodcovským konaním (neaplikuje sa pri neexistencii platnej rozhodcovskej doložky) alebo cestou (iv) ADR (promptné riešenie, no majiteľov môže odradiť výška poplatku alebo skutočnosť, že sa v rámci ADR môžu domáhať „len“ zrušenia a/alebo prevodu domény .sk. a nie aj úhrady nákladov, náhrady škody či inej ujmy).

Do zavedenia ADR boli právne možnosti majiteľov Chránených označení obmedzené len na súdne, prípadne arbitrážne riešenie sporov. Mimosúdne (alternatívne) riešenie doménových sporov bolo na Slovensku zavedené „až“ v roku 2017, pričom zo začiatku s pomalším rozbehom (v roku 2017 bol rozhodnutý cez ADR len jeden prípad). K dnešnému dňu však už existuje 55 rozhodnutí, z toho 42 rozhodnutí bolo vydaných v prospech majiteľov Chráneného označenia, pričom túto formu využívajú najmä zahraniční majitelia práv duševného vlastníctva.

Zjednodušene sa dá povedať, že ADR má význam pre majiteľa Chráneného označenia využiť vtedy, keď:

 1. majiteľ práva si vyhodnotil, že vie preukázať podmienky uvedené nižšie, pozri: „Čo musí Sťažovateľ v rámci ADR preukázať ?“
 2. má záujem prioritne (čo najskôr) znefunkčniť doménu držiteľa alebo ju previesť na seba či inú ním určenú osobu;
 • držiteľ domény odmieta doménu previesť ani za úhradu nákladov na registráciu, udržiavacích poplatkov, prípadne za ňu požaduje zjavne neúmernú sumu, značne prevyšujúcu poplatky ADR Centra a

Čo musí majiteľ práva („Sťažovateľ“) v návrhu na prevod/zrušenie domény .sk  rámci ADR preukázať ?

Sťažovateľ musí pri podaní elektronického návrhu Centru ADR kumulatívne preukázať nasledovné skutočnosti v zmysle čl. 3 Pravidiel ADR:

 • doména je (i) zhodná alebo podobná s Chráneným označením, a zároveň (ii) Sťažovateľ k nemu má alebo vykonáva právo (ak je napríklad sťažovateľ len držiteľ licencie, na prevod domény na seba by potreboval preukázateľný súhlas od majiteľa práva;),
 • medzi doménou držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (táto podmienka musí byť preukázaná, ak Sťažovateľ nepreukáže existenciu dobrého mena Chráneného označenia; pravdepodobnosť zámeny nebude preukázaná v prípade veľmi nízkej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a nepodobnosti tried tovarov a služieb, pre ktoré je zaregistrovaná v porovnaní s tovarmi a službami, pre ktoré sa používa doména),
 • doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný držiteľ k doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem (má sa za preukázané, ak držiteľ domény nepreukáže opak) a zároveň
 • nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere (Pravidlá ADR identifikujú štyri hlavné nekalé praktiky vo vzťahu k registrácii a používaniu domén: (1) Registrácia alebo získanie domény bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, hlavne za účelom jej predaja za cenu presahujúcu náklady na registráciu a udržiavanie; (2) Registrácia domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi v používaní jeho Chráneného označenia, najmä ak sa držiteľ zapojil do opakovaného nekalého jednania alebo doména nebola aktívne používaná minimálne dva roky; (3) Registrácia domény s úmyslom narušiť hospodársku činnosť sťažovateľa; (4) Používanie domény za účelom neoprávneného zisku, v dôsledku pravdepodobnosti zámeny s Chráneným označením, čo môže zavádzať užívateľov na webové stránky držiteľa alebo tretej strany).

K  nedostatku dobrej viery – príklady:

 • V prípade, ak neautorizovaný predajca alebo distribútor vôbec alebo nedostatočne informuje na doméne o vzťahu s majiteľom danej ochranné známky (resp. ak nie sú splnené všetky kritériá tzv. „Oki Data Testu“).
 • Ak neoprávnený držiteľ domény odmieta previesť doménu na majiteľa práva alebo si za prevod nárokuje sumu zjavne presahujúcu výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie.
 • tretia osoba si zaregistruje doménu, ktorá obsahu zhodné/podobné označenie ako obchodné meno majiteľa práva za účelom, aby doména pritiahla používateľov na webové sídlo tretej osoby a tak generovala zisky prostredníctvom affiliate odkazov, pravdepodobne pôjde o nedostatok dobrej viery.

Poplatky Centra ADR, ktoré hradí Sťažovateľ:

 • V prípade 1-5 domén a 1 Experta predstavujú poplatky Centra ADR 1,150 eur;
 • V prípade 1-5 domén a Panela Expertov (traja experti) predstavujú poplatky Centra ADR 2,700 eur.

Výhody ADR

 • Expertíza: Centrum ADR poskytuje prístup k odbornejším znalostiam v oblasti doménových sporov.
 • Rýchlosť konania: Konanie je jednostupňové, čo značne skracuje čas potrebný na rozhodnutie.
 • Zrýchlené konanie: Možnosť rozhodnutia do 30 dní, pričom rozhoduje len jeden expert.
 • Jazyková flexibilita: Konanie môže prebiehať v inom jazyku, ak s tým obe strany a expert súhlasia.
 • Elektronická komunikácia: Celý proces je elektronický, bez ústneho pojednávania.
 • Výber expertov: Strany si môžu vybrať buď jedného experta alebo panel troch expertov.
 • Priama vykonateľnosť: Odborné rozhodnutie experta je priamo vykonateľné doménovou autoritou SK-NIC.
 • Flexibilita v prevode domény: Možnosť prevodu domény nielen na Sťažovateľa, ale aj na inú osobu.

Limity a nevýhody ADR

 • Nutnosť kombinovať ADR s domáhaním sa ujmy, škody, či náhrady nákladov za poplatky ADR na súde: ADR umožňuje riešiť len nárok na zrušenie alebo prevod domény, prípadná ujma, škoda alebo náhrada nákladov musí byť uplatnené súdnou cestou.
 • Riziko zvrátenia rozhodnutia súdom: Existuje riziko, že držiteľ domény sa pokúsi zvrátiť rozhodnutie experta na súde, čo môže spôsobiť oneskorenie vykonateľnosti rozhodnutia.

 

Zdroj:

 1. Uznesenie NS SR 1Ndob/6/2020 z 24. 6. 2020
 2. Publikované rozhodnutia Centra ADR: Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (eisionline.org)
 3. Rozhodnutie Arbitrážneho a Mediačného centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.