Eestis hakkas 1. juulil 2014 kehtima majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Eesti: Majandustegevuse vabadus esmakordselt seadusega reguleeritud. 

Majandustegevuse vabadus on Eestis põhiseadusega tagatud – igaühel on õigus igal ajal mis tahes tegevusalal vabalt alustada, teostada ning lõpetada majandustegevust ja sellele võib piiranguid kehtestada üksnes seadusega. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MSÜS) reguleerib majandustegevuse õigust, st majandustegevuse vabaduse kasutamise üldisi tingimusi ja korda, sh majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, majandustegevuse registri pidamist, riiklikku järelevalvet ja vastutust.

MSÜS on täiesti uus seadus, millega kehtestati ühtne majandustegevuse regulatsioon ja vähendati senise seadusandluse keerukust ja bürokraatiat. Mõiste „üldosa” tähendab, et see kehtestab üldreeglid üksikute tegevusalade suhtes, mis vajavad enam reguleerimist konkreetsete seadustega, nt alkoholiseadus, haridusseadus, ehitusseadus, elektriohutusseadus, kaugkütteseadus, maagaasiseadus, ravimiseadus, teeseadus, veeseadus jne.

MSÜS-ga: 1) lihtsustati tegevuslubade andmise reegleid ning loodi üldine alus tegevusloa üleandmiseks ühelt ettevõtjalt teisele (nt äriühingute ühinemise või jagunemise või ettevõtte võõrandamise korral); 2) kaotati majandustegevuse registreeringu iga-aastase kinnitamise kohustus ja muudeti suurem osa registreerimiskohustustest vaid teatamiskohustuseks; 3) loodi alus, millega võib ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelata majandustegevuse nõuete olulise rikkumise tõttu.

Lisaks on ettevõtjal nüüdsest õigus esitada majandushaldus¬asutusele kõiki MSÜS-is sätestatud teateid ja taotlusi, lisaks paberkandjal esitamise võimalusele, ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava www.eesti.ee või notari kaudu.

Allikas: RT I, 15.03.2014, 8

Kontakt Tallinnas:
Margus Sorga
Tel: +372 667 6240

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid